Innehåll på sidan

Publicerad 27 mars 2024

Konkurrens, Upphandling, Analys i korthet, 2024:2

Indikationer på misstänkt korruption

För att kunna motverka korruption är det viktigt att veta var den förekommer och vilka former den kan anta. I en genomgång av korruptionsmisstankar i inkomna tips till Konkurrensverket belyser vi i den här analysen exempel på korruptionsrisker kopplat till våra tillsynsområden.

Korruption är skadlig för samhällsekonomin och minskar medborgarnas förtroende för offentlig förvaltning och näringslivet. Den snedvrider konkurrensen och gör det svårare för seriösa aktörer att bedriva sin verksamhet. Detta leder i sin tur till minskad investeringsvilja, slöseri med samhällets resurser och skada för konsumenterna. Korruption minskar också incitamenten till innovation och gör det svårare att uppnå politiska mål.

Konkurrensverkets uppgift är att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Även om insatser mot korruption inte uttryckligen nämns i vårt uppdrag bedömer vi att det ingår i vår uppgift och ligger nära kärnuppdraget. Konkurrensverket kan konstatera att korruption snedvrider konkurrensen och att korruption kan möjliggöra förfaranden som är i strid med både konkurrens- och upphandlingsreglerna. Konkurrensverket har därför genom åren bland annat tagit fram rapporter som baserats på enkätundersökningar till upphandlare om hur de ser på osund konkurrens och korruption i offentlig upphandling. Resultaten från rapporterna har varit snarlika och visat att vänskapskorruption och svågerpolitik samt användandet av konsulter som biträder den upphandlande myndigheten i upphandlingen, tillsammans med anställdas bisysslor, är några av de områden där risken för korruption är särskilt stor.

Konkurrensverket har även i en tidigare rapport uppskattat hur ofta det förekommer indikationer på korruption kopplat till tillsynsärenden som vi har valt att prioritera för en ingående utredning. Resultatet visade att cirka 15–20 procent av ärendena som rörde misstänkta överträdelser av konkurrenslagen uppvisade tecken på misstänkt korruption. Motsvarande andel för prioriterade upphandlingsärenden var något lägre, det vill säga mellan 5 och 10 procent. Det bör understrykas att det finns en relativt stor osäkerhet kring dessa värden och omfattningen kan vara både större (eftersom all korruption inte syns) och mindre, beroende på om indikationerna vid en närmare granskning inte visar sig vara tecken på korruption.

Denna analys syftar till att öka kunskapen om misstänkt korruption i de tips, klagomål och förfrågningar som inkommer till Konkurrensverket. Syftet är också att illustrera konkreta exempel på problem kring korruption som människor i samhället och näringslivet upptäcker och vill informera oss om. Vi redovisar även vilka former av korruption indikationerna handlar om och vilka tillsynsområden samt branscher som berörs. Med ökad kunskap förbättras också förutsättningarna för Konkurrensverket att bistå Polismyndigheten och andra relevanta myndigheter som hanterar korruptionsmisstankar.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 20

Ladda ner rapport
963,34 kB