Lagstiftningen

Upphandlingsregelverket består av fyra lagar: Lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om upphandling av koncessioner. Vilken lag du ska välja beror på vad som ska köpas in eller vilket område det berör.

Den offentliga sektorn gör varje år inköp för uppskattningsvis
683 miljarder kronor. För att säkerställa att skattemedlen används på bästa sätt, och att konkurrensen tillvaratas på marknaden måste myndigheter följa vissa bestämmelser när de genomför en upphandling.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för köp av byggentreprenader, varor och tjänster.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF),gäller för upphandlande enheter inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) gäller för upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som bland annat omfattar militär utrustning.

Lagen om upphandling av koncessioner

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) gäller för upphandling av tjänster eller byggentreprenader vid tilldelning av en så kallad koncession. Det finns byggkoncessioner eller tjänstekoncessioner. En tjänstekoncession är ett kontrakt som gäller utförande av en tjänst och där ersättningen är en rätt att utnyttja själva kontraktföremålet. En byggkoncession består istället av en rätt att utnyttja ett byggnadsverk.

Vilken lag ska jag använda?

Ibland kan det vara svårt att veta vilken lag som är tillämplig. Det som avgör vilken lag du ska använda är den huvudsakliga verksamhet som kontraktet rör.

I vissa fall kan en upphandlande myndighet, exempelvis en kommun, bedriva olika typer av verksamhet. Det som avgör vilken lag som upphandlingen ska göras enligt beror bland annat på om kontraktet enbart är för verksamhet enligt någon av försörjningsområdena eller om kontraktet är till för både en sådan verksamhet och en verksamhet som inte omfattas av LUF. Om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet det gäller så ger bestämmelserna i 2 kap. 23-24 §§ LUF ledning.

Om LUFS ska tillämpas i stället för LOU eller LUF beror på om kontraktsföremålet är en sådan särskild vara, tjänst eller byggentreprenad som omfattas av LUFS.

Frågan om när LUK ska tillämpas istället för någon av de andra lagarna får bedömas enligt bestämmelserna i 2 kap. LUK och leder i normalfallet inte till några svårigheter. Den lagen gäller nämligen endast då det kontrakt som ska tilldelas gäller en tjänste- eller byggkoncession.

Laghänvisningar för val mellan LOU, LUF, LUFS och LUK:

2 kap. 3–12 §§ LOU och 3 kap. 1–3 §§ LOU
2 kap. 10–19, 25 §§ LUF/ 3 kap. 1–3 §§ LUF
1 kap. 4–6 §§ LUFS
2 kap. 3–20 §§ LUK och 3 kap. 1–3 §§ LUK

Relaterad information

Senast uppdaterad: