Innehåll på sidan

Åtgärder mot otillbörliga handelsmetoder

Konkurrensverket har möjlighet att ta till åtgärder mot köpare som bryter mot lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedels- och jordbrukskedjan. Vi kan besluta att en köpare som bryter mot förbuden ska betala en särskild avgift, en så kallad sanktionsavgift. Vi kan även förelägga en köpare att upphöra med att använda sig av en otillbörlig handelsmetod.

Sanktionsavgift

En köpare som bryter mot förbuden och använder sig av någon av de otillbörliga handelsmetoder som räknas upp i den svarta eller gråa listan, kan få betala en sanktionsavgift. Köpare kan också få betala en sanktionsavgift om den angripit en leverantörs företagshemligheter.

Vägledning samt svarta och gråa listan

Enligt 20 § LOH får Konkurrensverket besluta att en köpare som har tillämpat en handelsmetod som är förbjuden enligt 5 § första stycket eller 12 § ska betala en sanktionsavgift.

En sanktionsavgift får även beslutas om en köpare obehörigen har angripit leverantörens företagshemligheter enligt lagen (2018:558) om företagshemligheter. En sanktionsavgift ska inte beslutas i ringa fall. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

Så beräknar vi sanktionsavgiften

Sanktionsavgiften uppgår i regel till som mest 1 procent av den totala omsättningen föregående räkenskapsår för den som beslutet riktas mot.

När vi bestämmer storleken på sanktionsavgiften tar vi hänsyn till bland annat följande omständigheter:

  • Överträdelsens art, varaktighet och omfattning.
  • Hänsyn tas också till om den som beslutet riktar sig mot tidigare har överträtt förbudet och vilka förutsättningar som finns för att betala avgiften.

Avgiften kan justeras uppåt eller nedåt med hänsyn till köparens ekonomiska situation. Exempelvis kan det vara möjligt att höja avgiften för en ekonomiskt stark köpare i syfte att avgiften ska få en avskräckande effekt. På samma sätt kan det också vara möjligt att sänka avgiften för en köpare som befinner sig i en svår ekonomisk situation. Köparen betalar sanktionsavgiften till staten.

Föreläggande att upphöra med en otillbörlig handelsmetod

Ett föreläggande från oss innebär att köparen omedelbart ska upphöra med att tillämpa en otillbörlig handelsmetod om vi inte har bestämt något annat. Vi får även förelägga en köpare att upphöra med att utnyttja en leverantörs företagshemligheter. Ett föreläggande kan även innebära att en köpare ska lämna en skriftlig beräkning för kostnader som uppkommer i avtal som reglerar marknadsföring, personal och rabatter enligt den grå listan.

Enligt 19 § LOH kan Konkurrensverket förelägga en köpare att:

  • upphöra med att tillämpa en handelsmetod som är förbjuden enligt 5 § första stycket eller 12 §
  • upphöra med att obehörigen angripa leverantörens företagshemligheter enligt lagen (2018:558) om företagshemligheter.

Konkurrensverket får även förelägga en köpare att lämna en skriftlig beräkning i enlighet med 13 §.

 

Enligt 13 § LOH ska köparen

  • om en metod som avses i 12 § första stycket 3-5 eller andra stycket är tillåten och tillämpas i ett visst fall ska köparen på leverantörens begäran lämna en skriftlig beräkning av betalningen per enhet eller av den sammanlagda betalningen.
  • om en metod som avses i 12 § första stycket 3-5 är tillåten ska köparen också på leverantörens begäran lämna en skriftlig kostnadsberäkning och underlaget för denna beräkning. 

Förena föreläggande med vite

Vi kan förena ett föreläggande med vite. Vitet fungerar som ett påtryckningsmedel, ett pengabelopp som en köpare kan få betala om de inte följer till exempel ett föreläggande.

Vite

Överklaga beslut

Efter att vi har fattat ett beslut om sanktionsavgift eller föreläggande att upphöra med en otillbörlig handelsmetod finns det möjlighet för parterna att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas till kammarrätten. Det krävs så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp och titta på ett överklagande. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen som är högsta instans. Det krävs även prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska titta på ett överklagande.

Relaterad information