En öppen process

Alla ansökningar som kommer in till Konkurrensverket är offentliga.

Som statlig myndighet ska Konkurrensverket tillämpa de lagar och andra föreskrifter som gäller statlig förvaltning, bl.a. offentlighetsprincipen. Även själva beredningsprocessen är öppen så långt det är möjligt för att det inte ska uppstå några misstankar om jäv eller liknande som kan påverka bedömningens objektivitet.

Ansökan blir allmän handling

Alla ansökningar som kommer in till Konkurrensverket är allmänna handlingar och därmed tillgängliga för envar i de delar de inte omfattas av sekretess.

Prövningen av om en handling kan lämnas ut görs i första hand av handläggaren för ärendet. Om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter som myndigheten anser inte kan lämnas ut kan kammarrätten pröva saken. Myndighetens beslut i sekretessfrågor har delegerats till  enhetschefen för analys och forskning.

Senast uppdaterad: