När du tipsar Konkurrensverket

Ditt tips är ett mycket viktigt inslag i vår tillsynsverksamhet över upphandlingslagarna. Genom de tips som kommer in till oss uppmärksammas vi på eventuella oegentligheter som vi sedan kan gå vidare med. Tips leder varje år till flera domstolsärenden om upphandlingsskadeavgift och till ett flertal tillsynsärenden.

Upphandlingslagarna främjar konkurrens, motverkar korruption och bidrar till en effektiv användning av skattepengarna. Genom att tipsa oss hjälper du oss att säkerställa att upphandlingslagarna följs, och därigenom att skattemedlen används på bästa sätt.

Tipsa oss om upphandlingsproblem

Förstudie

När vi får in ett upphandlingstips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett prioriteringsbeslut att drivar frågan vidare eller inte. I praktiken innebär detta att vi kan ställa kompletterande frågor till tipsaren, inhämtar vi underlag från upphandlingsdatabaser samt ställer frågor till upphandlande myndighet. Vi hämtar in tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett prioriteringsbeslut i enlighet med vår prioriteringspolicy.

Konkurrensverkets prioriteringspolicy

Beslut om ärendet ska drivas vidare

När vi har tillräckligt underlag fattar vi ett prioriteringsbeslut om vi ska driva frågan vidare eller inte.

Om vi väljer att driva ärendet vidare så kan det leda till att vi antingen går till domstol för att få domstolen att döma ut upphandlingsskadeavgift eller att fattar ett tillsynsbeslut där vi kritiserar den upphandlande myndigheten.

Arbetsprocessen för tillsynsärenden

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi väljer att inte prioritera det individuella tipset, så kan tipset ändå komma att vara en viktig indikation för oss när vi planerar vår tillsyn eller för framtida insatser.

Relaterad information

Senast uppdaterad: