Innehåll på sidan

Överträdelser i ett arbetsrelaterat sammanhang

Om du i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker en överträdelse inom områdena konkurrens och offentlig upphandling kan du rapportera det till oss i enlighet med visselblåsarlagen. Överträdelsen kan till exempel röra en felaktig direktupphandling, ett otillåtet prissamarbete eller avtalsvillkor som skadar konkurrensen. För att rapportera enligt visselblåsarlagen måste du ha rimliga skäl att tro att uppgifterna som du lämnar är sanna.

Konkurrensverket har utsetts av regeringen att genom en extern visselblåsarfunktion ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom områdena konkurrens och offentlig upphandling.

Då kan du rapportera enligt visselblåsarlagen

För att kunna rapportera till oss enligt visselblåsarlagen, och få det skydd som lagen ger, ska du ha fått del av eller inhämtat information om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Det kan vara som anställd, arbetssökande, konsult, volontär eller praktikant. Även personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan, aktieägare som är verksamma i bolaget och egenföretagare kan rapportera missförhållanden genom visselblåsarfunktionen.

Du kan lämna informationen skriftligen eller muntligen

Du kan rapportera genom att mejla, skicka ett brev eller ringa till oss. Kontakta oss om du vill lämna informationen vid ett möte så kommer vi överens om hur och när det ska ske.

Uppgifter som rapporten ska innehålla

Rapporten bör innehålla en så noggrann beskrivning som möjligt av missförhållandet, ditt namn och kontaktuppgifter, i vilket arbetsrelaterat sammanhang du har fått kännedom om missförhållandet och i vilken roll, samt om missförhållandet redan uppstått eller sannolikt kommer att uppstå. Uppge också om du vill att vi tar kontakt med dig för återkoppling i ärendet. Om du vill lämna din rapport anonymt går det bra, men tänk på att vi då inte kommer kunna återkoppla till dig.

  • Uppgifter som vi behöver

Det händer med din anmälan

Din rapport tas emot och hanteras av Konkurrensverkets tipsfunktion. Det är en arbetsgrupp med ett begränsat antal medarbetare som är behöriga att arbeta med bland annat visselblåsarrapporter.

Om du har uppgett dina kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot din rapport inom sju dagar.

Tipsfunktionen beslutar därefter om vilka åtgärder som ska göras och återkopplar beslutet till dig inom tre månader. I vissa undantagsfall kan återkopplingen ske inom sex månader.

Om du har rapporterat om ett missförhållande som hör till en annan myndighets ansvarsområde är vi skyldiga att lämna över rapporten till rätt myndighet.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ger ett särskilt sekretesskydd för uppgifter i de rapporter vi tar emot enligt visselblåsarlagen, vilket bland annat innebär att uppgifter om enskilda personer ska skyddas hos myndigheten. Sekretessen gäller både för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig. Vi tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Notera att de handlingar som kommer in till oss eller upprättas av oss är allmänna handlingar.

Visselblåsarlagens skydd

Det är inte tillåtet för företag, organisationer eller myndigheter att försöka hindra rapportering eller ta reda på vem som har rapporterat. Det är inte heller tillåtet att utsätta den som har gjort anmälan för några repressalier.

Visselblåsarlagen ger dig som rapporterar skydd i form av ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet innebär att du som rapporterar inte får hållas ansvarig för att ha åsidosatt din tystnadsplikt. Tystnadsplikt är alla typer av restriktioner som begränsar den rapporterande personens möjlighet att lämna uppgifter, oavsett om de finns i avtal, praxis, beslut av arbetsgivaren eller lag. Däremot får det du rapporterar om inte innehålla uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess, utgör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller rör nationell säkerhet. Ansvarsfriheten kan också gälla vid inhämtande av information, under förutsättning att du inte har begått något brott i samband med inhämtningen. Ansvarsfriheten medför däremot inte någon rätt att lämna ut handlingar.

Du har andra skydd som alltid gäller

Alla i Sverige har en grundlagsskyddad meddelarfrihet, vilket innebär att alla har rätt att vända sig till media för att lämna uppgifter i syfte att de ska publiceras. När du använder din meddelarfrihet har du rätt att vara anonym, och journalisten får inte röja din identitet.

Arbetsgivare i offentlig sektor får inte efterforska vem som har lämnat uppgiften till media, och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.  Som privatanställd får du lämna uppgifter till media och har rätt att vara anonym, men du skyddas normalt inte av efterforskningsförbudet. Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter ger enskilda i offentligt finansierade verksamheter inom skola, vård och omsorg ett stärkt skydd i detta avseende och ett efterforsknings- och repressalieförbud finns då på liknande sätt som i offentlig sektor.

Offentliganställda har rätt att med stöd av meddelarfriheten lämna ut vissa sekretessbelagda uppgifter, men man får inte lämna över fysiska sekretessbelagda handlingar. Meddelarfriheten gäller däremot inte för uppgifter med så kallad kvalificerad sekretess, exempelvis känsliga uppgifter om hälsa och sjukvård eller rikets säkerhet.

Visselblåsarlagen kan ses som ett komplement till den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Rapportera ett missförhållande genom visselblåsarfunktionen

När du kontaktar oss, var tydlig med att du vill lämna en rapport enligt visselblåsarlagen och på vilket sätt du har fått del av eller inhämtat den information du lämnar i ett arbetsrelaterat sammanhang. Vi kan ställa följdfrågor, men om detta inte är tydligt, eller om vi inte får svar på eventuella följdfrågor, kan din e-post komma att behandlas som ett tips.

Om du inte har upptäckt missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang kan du i stället meddela oss genom att lämna ett tips eller klagomål. Om du är osäker på vilken typ av rapportering du kan göra är du välkommen att kontakta oss.

E-post

Skicka ett e-postmeddelande till . Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av din e-postadress, e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset.

Telefon

Ring oss på 08-700 16 00 och uppge att du vill rapportera ett missförhållande enligt visselblåsarlagen. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt telefonnummer visas som dolt/hemligt. Uppge heller inte ditt namn under samtalet.

Brev

Skicka ett brev till: Konkurrensverket, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Det går också bra att lämna in brevet till oss på Ringvägen 100, trapphus A1, plan 8, Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.

Relaterad information