Innehåll på sidan

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 388/2021, obligatorisk ansökan om att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan eftersom avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-06-18
(Dnr 388/2021)

Konkurrensverket yrkar på 175 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Specialpedagogiska skolmyndighetens avtal med AB Trendtaxi avseende elevresor blev föremål för ansökan om överprövning av avtalets giltighet. Förvaltningsrätten i Härnösand (mål nr 3133-19) biföll ansökan och förklarade avtalet ogiltigt. Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 1480-20) har fastställt att avtalet får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-09-13
(2323-21 E)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska betala 175 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Distribution, logistik och transport

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 202/2021

dnr 388/2021

Årtal

2021