Innehåll på sidan

Region Skåne

Här kan du ta del av ärende dnr 463/2022, frivillig ansökan om att Region Skåne ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, bristande agerande i regionens framförhållning för att tillgodose sitt behov.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-06-22
(Dnr 463/2022)

Konkurrensverket yrkar på 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Skåne brutit mot LOU genom att ingå avtal om persontransporter (sjuktransporter av smittade eller misstänkt smittade personer) utan föregående annonsering, trots att förutsättningarna för detta saknades. Det ingångna avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Region Skåne

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 463/2022

dnr 402/2021

Årtal

2022