Ett ärendes gång

På den här sidan kan du läsa mer om vår handläggning, samt hur arbetsgången ser ut från det att ett ärende kommer in till att ett beslut publiceras.

Vår handläggning

Syftet med registreringsförfarandet är dels att kontrollera om den sökande uppfyller de krav som ställs enligt lagen om upphandlingsstatistik och andra föreskrifter, dels att ge goda förutsättningar för att utöva tillsyn över annonsdatabaserna.

Vi har som tillsynsmyndighet ett stort ansvar för att alla utredningar bedrivs objektivt och grundligt. Därför kan vi vid behov komma att efterfråga ytterligare uppgifter.

Vårt mål är att 

Nummer 1
Konkurrensverket får in ansökan
Du skickar in ansökan om registrering av en annonsdatabas till Konkurrensverket och betalar ansökningsavgiften.
Formulär för ansökan om registrering 
Nummer 2
Formaliakontroll
Här kontrollerar vi att ansökningsavgiften är betald och ansökan är fullständig.
Är ansökningsavgiften inte betald kommer vi förelägga om betalning av den innan vi påbörjar handläggningen av ansökan. Betalas inte ansökningsavgiften efter föreläggandet kan ansökan komma att avvisas.

Är ansökan inte fullständig kommer vi förelägga om kompletteringar innan vi påbörjar sakprövningen av ansökan. Kompletteras inte ansökan efter föreläggandet kan ansökan komma att avvisas.
 
Nummer 3 Sakprövning
När ansökningsavgiften är betald och ansökan är fullständig påbörjas prövningen av ansökan.
Vi gör en kontroll av det material som kommit in med ansökan, och eventuell komplettering. Vid behov kan vi komma att efterfråga ytterligare information för att kunna pröva om sökanden och annonsdatabasen uppfyller de krav som ställs i lagen och förordningen samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.
Förutsättningar för registrering 

Nummer 4
Vi fattar beslut
Vi fattar beslut om att bifalla eller avslå ansökan.
Ett beslut om att avslå ansökan kan överklagas. 
Nummer 5
Annonsdatabasregistret
Om vi beslutat att bifalla ansökan förs den registrerade annonsdatabasen in i annonsdatabasregistret. 
Nummer 6
Uppföljning
Vi följer vi upp och utvärderar det arbete vi utfört. 
Nummer 7
Överklagande
Konkurrensverkets beslut är överklagbara till förvaltningsrätten.
Sökanden kan överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Det görs genom att lämna in ett skriftligt överklagande till Konkurrensverket inom tre veckor från den dag sökanden fick del av beslutet. 

Relaterad information

Senast uppdaterad: