Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstagande om ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen.

Ta del av ställningstagandet

Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens avgörande i mål C-216/17 Coopservice

Ställningstagandet i korthet

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att precisera den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar.

Skyldigheten inkluderar att, så långt det är möjligt, göra en uppskattning av värdet eller storleksordningen och frekvensen på de efterföljande kontrakt som ska tilldelas med ramavtalet som grund. Detta innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att göra en rimlig uppskattning av det förväntade värdet och den förväntade kvantiteten.

Ställningstagande 2019:1 publicerades i juni 2019.

Relaterad information

Senast uppdaterad: