Överprövning och skadestånd

En leverantör som anser sig ha lidit skada, eller kan komma att lida skada, till följd av att den upphandlande myndigheten har brutit mot lagen om offentlig upphandling kan ansöka om överprövning. En skadelidande leverantör kan även ansöka om skadestånd.

Överprövning av en upphandling

Den leverantör som anser sig ha lidit skada till följd av att en upphandlande myndighet inte följt upphandlingslagstiftningen vid tilldelningen av kontrakt har rätt att få upphandlingen överprövad i förvaltningsdomstol.

Det finns två olika typer av överprövning:

  • överprövning av en upphandling inklusive avbrytande av upphandling.
  • överprövning av ett ingånget avtals giltighet.

Här kan du läsa mer om överprövningar:

Domstolsverkets webbplats

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Skadestånd

En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, kan kräva skadestånd i allmän domstol.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Relaterad information