Registermyndighet

Sedan den 1 juli 2020 har Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändrades annonseringsreglerna i upphandlingslagarna. Upphandlingar ska därmed annonseras i registrerade annonsdatabaser och de registrerade annonsdatabaserna kommer vara skyldiga att lämna uppgifter från annonser och efterannonser till statistikmyndigheten.

Sedan den 1 juli är också Konkurrensverket registermyndighet för annonsdatabaser. Som registermyndighet har vi i uppdrag att:

 • Pröva frågor om registrering vilket bland annat innebär att den som driver en annonsdatabas kan ansöka till oss om att registrera annonsdatabasen och då prövar vi om förutsättningarna för att registrera den är uppfyllda.
 • Utöva tillsyn över registrerade annonsdatabaser och kontrollera att dessa efter registreringen fortlöpande uppfyller rapporteringsskyldigheten och övriga förutsättningar för att vara registrerade.
 • Hålla annonsdatabasregistret som är ett register över vilka annonsdatabaser som är registrerade.

Uppdraget som registermyndighet finansieras via avgifter vilket innebär att den som ansöker om registrering av en annonsdatabas ska betala en ansökningsavgift och den som driver en registrerad annonsdatabas ska betala en årlig registeravgift. Avgifternas storlek har bestämts av regeringen i förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik.

Mer information om regelverket och hur leverantörer av annonsdatabaser kan ansöka om registrering

Tidslinjen tillsammans med de relaterade länkarna på den här sidan beskriver vad som lett fram till det nya regelverk som har trätt i kraft.

Varför är det viktigt att samla in statistik om offentliga upphandlingar?

De upphandlingspliktiga inköpen omfattar stora värden och berör många samhällsviktiga områden. Fakta och statistik är en förutsättning för att kunna fatta välinformerade beslut och är ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering. För det behövs relevant och tillgänglig statistik av hög kvalitet. Därför är det viktigt att samla in uppgifter och skapa en nationell statistikdatabas med tillgänglig och tillförlitlig statistik.

Det nya regelverket om upphandlingsstatistik skapar tillsammans med ändringarna i upphandlingsreglerna förutsättningar att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar till en nationell databas med statistik vilket i sin tur skapar förutsättningar för en bättre statistik om upphandlingarna.

Annonsdatabaser är fortfarande en konkurrensutsatt marknad

Den nya regleringen innebär att marknaden för annonsdatabaser även framöver kommer att vara en konkurrensutsatt marknad där upphandlande myndigheter och enheter kan anlita olika annonsdatabaser beroende på vilken som kan tillgodose deras behov bäst. Det skapas ingen nationell annonsplats för offentliga upphandlingar motsvarande de som finns i många andra EU-länder. Skillnaden jämfört med tidigare blir att marknaden regleras genom att annonsdatabaserna kommer att registreras.

För ytterligare information

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Konkurrensverkets arbete är du välkommen att kontakta oss via e-post registermyndighet@kkv.se.

 • Sedan den 1 juli 2020 går det att ansöka om att registrera en annonsdatabas. För att annonsdatabasen ska registreras måste den som ansöker och annonsdatabasen uppfylla kraven i lagen och förordningen samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.
 • Det finns ingen skyldighet att registrera en annonsdatabas men från och med den 1 januari 2021 ska annonser och efterannonser publiceras i en registrerad annonsdatabas.
 • Registrerade annonsdatabaser ska skicka uppgifter från och om annonser och efterannonser till Upphandlingsmyndigheten som är statistikmyndighet.
 • Det skapas en nationell statistikdatabas om offentlig upphandling.
 • Konkurrensverket är sedan den 1 juli 2020 registermyndighet för annonsdatabaserna, dvs. verket ska pröva ansökningar och besluta om registrering, föra ett register över registrerade annonsdatabaser samt utöva tillsyn över dem. Uppdraget som registermyndighet finansieras via avgifter från dem som driver annonsdatabaserna.
 • Annonsering av offentliga upphandlingar är fortfarande en konkurrensutsatt marknad där upphandlande myndigheter och enheter anlitar den aktör som passar deras behov bäst.
 • Det finns fortfarande inget som hindrar att en annons publiceras på flera ställen. Dvs. en annons kan precis som tidigare publiceras i flera annonsdatabaser eller på flera platser för att sprida informationen om upphandlingen så länge annonsen publicerats i TED och/eller en registrerad annonsdatabas i enlighet med upphandlingslagarna.
 • Reglerna för registrering av annonsdatabaser infördes den 1 juli 2020. Upphandlingsmyndighetens föreskrifter trädde i kraft i augusti 2020.
 • Upphandlande myndigheters och enheters skyldighet att annonsera i en registrerad annonsdatabas infördes den 1 januari 2021.

Relaterad information

Senast uppdaterad: