Innehåll på sidan

Publicerad 30 augusti 2021

433/2011, 2021

Förslag till ändringar av Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

UHM-2021-0145

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna. Konkurrensverket är även registermyndighet enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Det innebär att vi tar emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och prövar om de uppfyller kraven, i bland annat Upphandlingsmyndighetens föreskrifter, för att registreras. Vi utövar vidare tillsyn över att de registrerade annonsdatabaserna även fortlöpande uppfyller kraven.

Sammanfattning

 • Konkurrensverkets yttrande avgränsas till de aspekter som följer av uppdraget som registermyndighet samt till de föreslagna föreskrifterna UFS 2021:1 och 2021:2 och konsekvensutredningen. Övriga dokument yttrar sig Konkurrensverket inte över.
   
 • Konkurrensverket tillstyrker att kravet på lagring av uppgifter förlängs från 30 till 365 kalenderdagar.
   
 • Konkurrensverket tillstyrker förslaget att införa ett nytt avsnitt 3 i bilaga A för att lyfta in centrala delar av kravbeskrivningen i föreskriften i stället för att enbart finnas i tillämpningsstödet. Ur ett rättssäkerhets- och tillsynsperspektiv är den ändringen positiv.
   
 • Konkurrensverket har inga invändningar mot införandet av förtydligandet i Bilaga A avsnitt 2.4.
   
 • Avseende ändringar av rapporteringsformatet för vissa befintliga variabler kan Konkurrensverket inte bedöma vilka av dem som är nödvändiga och vilka som hade kunnat vänta till den ändring av föreskrifterna som genomförandet av eForms kommer medföra.
   
 • Avseende tillägg av nya variabler med anledning av genomförandet av det s.k. CVD-direktivet är konsekvensutredningen för förslaget så bristfällig att Konkurrensverket varken kan tillstyrka eller avstyrka förslaget.
   
 • Konkurrensverket rekommenderar en översyn av att utformningen av de remitterade förslagen till ändringsföreskrifter är i linje med befintliga riktlinjer för författningsskrivning (Fotnot 1: Se Gröna boken – Riktlinjer för författningsskrivning (Ds 2014:1).

Övergripande synpunkter

Konkurrensverket lämnar följande synpunkter på föreslagna ändringar av föreskrift UFS 2020:1 samt bilaga A utifrån de aspekter som följer av vårt uppdrag som registermyndighet. Konkurrensverket yttrar sig inte över Upphandlingsmyndighetens tillämpningsstöd ”Specifikation för interoperabilitet avseende meddelanderapportering” och inte heller över de tre XML-schemaguiderna som bifogades remissen.

Som registermyndighet ska Konkurrensverket utöva tillsyn över Upphandlingsmyndighetens föreskrifter varför frågan om ändringarna är anmälningspliktiga har betydelse för verket. Om ändringsföreskrifterna är anmälningspliktiga enligt EU-direktivet 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster men inte har anmälts kan det påverka Konkurrensverkets tillsyn eftersom ändringsföreskrifterna i så fall inte får tillämpas. (Fotnot 2: Av EU-domstolens praxis från Securitel-målet (Mål C-194/94, CIA Security International SA v Signalson och Securitel SPRL, REG 1996 I-02201) följer att en föreskrift som antagits utan att ha anmälts på förslagsstadiet inte får tillämpas.) Upphandlingsmyndigheten har bedömt att de föreslagna ändringarna inte är anmälningspliktiga, som skäl anges att ändringarna varken är betungande eller har en gränsöverskridande påverkan. Det kan ifrågasättas om inte tillägg av nya variabler och förlängd lagringstid är förändringar som innebär att specifikationer eller andra krav läggs till eller skärps. I så fall är ändringarna av sådan karaktär att de kan omfattas av anmälningsplikten. (Fotnot 3: Artikel 5.1 tredje stycket, Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Se även 6 § andra stycket förordningen (1994:2029) om tekniska regler.) Konkurrensverket rekommenderar därför Upphandlingsmyndigheten att se över bedömningen och att samråda med Kommerskollegium i denna fråga.

UFS 2021:1

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att förlänga kravet på lagring av uppgifter från 30 till 365 dagar. Förlängningen av lagringskravet kan även komma att underlätta Konkurrensverkets tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna.

UFS 2021:2

Konkurrensverket tillstyrker att Upphandlingsmyndigheten flyttar centrala delar av kravställningarna från tillämpningsstödet till föreskriften. Ur ett rättssäkerhets- och tillsynsperspektiv är den ändringen positiv.

Konkurrensverket har inget att invända mot vare sig den nya strukturen på bilaga A eller förslaget till det nya stycket 2.4.

Konkurrensverket anser att motiveringen och konsekvensutredningen för att genomföra tillägget av de fyra nya variablerna avseende upphandling av bilar nu i stället för vid genomförandet av eForms är så bristfällig att Konkurrensverket varken kan tillstyrka eller avstyrka förslaget. I konsekvensutredningen anför Upphandlingsmyndigheten att de bedömer att detta bör göras nu i stället för i samband med genomförandet av eForms men det saknas en motivering som förklarar varför de har kommit till den slutsatsen. Det är dessutom oklart hur detta förslag förhåller sig till det förslag för genomförande av CVD-direktivet (Fotnot 4: Infrastrukturdepartementet, dnr I2021/00867, Remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster) som remitterats av Infrastrukturdepartementet. (Fotnot 5: Angående insamling av uppgifter för rapporteringskravet enligt CVD se Konkurrensverkets yttrande (dnr 209/2021) över remissen.) Om syftet med tillägget av dessa variabler är att samla in uppgifter för rapporteringsskyldigheten enligt CVD-direktivet kan för övrigt noteras att ett tillägg av dessa variabler i efterannonser för upphandlingar inte är tillräckligt då även uppgifter om avrop för ramavtal behövs för rapporteringsskyldigheten.

När det gäller ändringar av rapporteringsformatet för vissa befintliga variabler är motiveringen och konsekvensutredningen så bristfällig att Konkurrensverket utifrån det remitterade underlaget inte kan bedöma vilka av dem som är nödvändiga och vilka som hade kunnat vänta till den ändring av föreskrifterna som genomförandet av eForms kommer medföra.

Konsekvensutredningen

Konkurrensverket konstaterar att konsekvensutredningens kapitel 6 saknar en närmare beskrivning av de kostnadsmässiga konsekvenser och andra konsekvenser (t.ex. för konkurrensförhållandena såväl mellan befintliga aktörer som för inträde på marknaden samt för små- och medelstora företag) som de nu remitterade förslagen kan medföra. Upphandlingsmyndigheten anger att de remitterade ändringarna inte medför några kostnadsmässiga eller andra konsekvenser och hänvisar till tidigare konsekvensutredningar. Att vissa krav flyttas oförändrade från tillämpningsstödet till förordningen torde inte medföra några ytterligare konsekvenser utöver de som beskrivs i de tidigare konsekvensutredningarna. De nu remitterade förslagen innehåller dock även ändringar av innehållet i kraven, t.ex. förlängningen av lagringsskyldigheten och tillägg av nya variabler, vars konsekvenser bör beskrivas i konsekvensutredningen för dessa ändringar. Det saknas dock en motivering som förklarar varför UHM bedömer att dessa ändringar inte medför några kostnadsmässiga eller andra konsekvenser.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. Föredragande har varit rådet Karin Morild.

Rikard Jermsten
Karin Morild

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
230,02 Kb