När du tipsar Konkurrensverket

Ditt tips är ett mycket viktigt inslag i vår tillsynsverksamhet över konkurrenslagarna. När allmänheten tipsar Konkurrensverket kan vi få reda på om företag samarbetar om priser och delar upp marknader, om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt eller om en offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen.

En marknad där aktörerna inte bryter mot konkurrenslagen leder generellt till bättre konkurrens. Denna gynnar både företag och konsumenter bland annat genom att priser pressas och utbudet av varor och tjänster breddas.

Tipsa oss om konkurrensproblem

Förstudie

När vi får in ett tips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett prioriteringsbeslut att drivar frågan vidare eller inte. Vi hämtar in tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett prioriteringsbeslut i enlighet med vår prioriteringspolicy.

Konkurrensverkets prioriteringspolicy

Beslut om ärendet ska drivas vidare

När vi har tillräckligt underlag fattar vi ett prioriteringsbeslut om vi ska driva frågan vidare eller inte.

Om vi väljer att driva ärendet vidare så kan det bland annat leda till att vi ålägger inblandade företag att upphöra med ett agerande eller går till domstol för att få konkurrensskadeavgift utdömd. 

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi väljer att inte prioritera ditt tips, så kan tipset ändå komma att vara en viktig pusselbit för oss när vi planerar vår tillsyn eller för framtida insatser. Däremot kan vi, till exempel om det gäller ett kartelltips, inte alltid lämna återkoppling om hur tipset hanteras. Det beror på att en sådan återkoppling skulle kunna skada vårt utredningsarbete.

Relaterad information

Senast uppdaterad: