Innehåll på sidan

Internationella nätverk

Konkurrens och offentlig upphandling är två områden som i hög grad påverkas av den ökade globaliseringen och de frågeställningar som tas upp på den internationella agendan. Därför blir det internationella samarbetet om konkurrens- och upphandlingsfrågor allt viktigare.

Konkurrensverket bidrar till utvecklingen på konkurrens- och upphandlingsområdena bland annat genom att delta i samarbetet inom Norden, EU, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD och Internationella nätverket för konkurrensmyndigheter, ICN.

Norden

Vi får stor nytta av att utbyta kunskaper och erfarenheter med motsvarande myndigheter inom Norden. Därför har vi ett väl uppbyggt samarbete inom regionen såväl på konkurrens- som på upphandlingsområdet.

EU

Reglerna som Konkurrensverket använder på konkurrens- och upphandlingsområdena är i stor grad harmoniserade inom EU. Därför är det viktigt att det finns effektiva sätt för oss att samarbeta med Europeiska kommissionen och nationella myndigheter i de andra medlemsstaterna.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett samarbetsorgan för ett antal länders regeringar och har sitt säte i Paris.

Det övergripande syftet med samarbetet är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna, att bidra till sund ekonomisk utveckling både i medlemsländerna och i omvärlden samt att bidra till en expansion av världshandeln.

International Competiton Network, ICN

International Competiton Network (ICN) är ett världsomspännande nätverk för konkurrensmyndigheter och har bland annat till syfte att främja förståelsen för konkurrensfrågorna och värdet av en effektiv konkurrenspolitik.

Arbetet sker i projektform inom ramen för olika arbetsgrupper. För närvarande finns det fem aktiva arbetsgrupper: karteller, koncentrationer, missbruk, effektiva arbetsmetoder och konkurrensfrämjande åtgärder.

Utöver representanter från konkurrensmyndigheter deltar även externa rådgivare från näringslivet, konsumentorganisationer, forskare och advokater som frivilligt bidrar till ICN:s arbete. Samarbetet ger hög kvalitet i diskussionerna liksom i de skriftliga produkter som tas fram.

International Competiton Networks (ICN) webbplats

ICN:s dokumentbibliotek med skriftliga produkter som utarbetats av ICN:s arbetsgrupper, exempelvis riktlinjer och rekommendationer

Externa rådgivare som Konkurrensverket har utsett till de olika arbetsgrupperna