Innehåll på sidan

Arla Foods AB m.fl.

Konkurrensverket lämnade in en stämningsansökan mot Arla Foods AB till Patent- och marknadsdomstolen och yrkade på att företaget skulle betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Den begärda avgiften hade reducerats med 50 procent på grund av att företaget har bidragit under Konkurrensverkets utredning. Patent- och marknadsdomstolen biföll Konkurrensverkets talan. Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.

Tips från upphandlande myndighet

I slutet av 2016 fick Konkurrensverket information av den upphandlande myndighet om den aktuella överträdelsen.  Norrtälje kommun, tillsammans med ett flertal andra kommuner och kommunala bolag, annonserade den 31 oktober 2016 en samordnad ramavtalsupphandling avseende mejerivaror. Upphandlingen syftade till att tillgodose skolors, äldrevårds och andra kommunala verksamheters behov av mejeriprodukter, huvudsakligen färskvaror såsom mjölk, filmjölk, yoghurt och grädde.

Det kom in två anbud i upphandlingen från de två konkurrerande företagen Arla Foods AB (Arla Foods) och Centrala Partihallen Aktiebolag (Centrala Partihallen).

Inför upphandlingen hade Arla Foods och Centrala Partihallen kontakt med varandra. En del av dessa kontakter kan förklaras av att Arla Foods skulle vara underleverantör till Centrala Partihallen, vilket kan motivera ett visst utbyte av information. Kontakterna mellan företagen innefattar emellertid även diskussioner och information som inte kan motiveras av relationen som underleverantör, exempelvis prissättningen på de produkter som företagen avsåg att offerera samt marginalerna avseende dessa produkter. Informationsutbytet mellan Arla Foods och Centrala Partihallen skedde innan företagen lämnade in sina respektive anbud.

Ansökan om eftergift

I maj 2018 inkom Arla Foods med en muntlig eftergiftsansökan avseende det informationsutbyte som Konkurrensverkets stämningsansökan avser. Den muntliga eftergiftsansökan kompletterades därefter med uppgifter och handlingar den 10 juli 2018.

Företag som brutit mot konkurrensreglerna kan få eftergift från konkurrensskadeavgift (böter) enligt Konkurrensverkets eftergift- och nedsättningsprogram

Konkurrensverkets bedömning

Enligt Konkurrensverket har Arla Foods överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete genom att ha utbytt strategisk information med en konkurrent inför den samordnade ramavtalsupphandlingen.

Arla Foods inkom med ansökan om eftergift efter att Konkurrensverket hade inlett en utredning baserad på tipset och i april 2018 skickat åläggande till Arla Foods att inkomma med bland annat all intern och extern korrespondens angående den upphandling som stämningsansökan avser. Då Konkurrensverket hade tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen redan innan Arla Foods gav in sin eftergiftsansökan och då Arla Foods inte självmant, utan först efter åläggandet från Konkurrensverket, lämnat uppgifter om samordning och kontakter med Centrala Partihallen, uppfyller inte Arla Foods kraven för eftergift.

Konkurrensverket ser positivt på att företag, precis som Arla Foods, bidrar till och underlättar Konkurrensverkets utredningar samt deltar i eftergifts- och nedsättningsprogrammet även efter det att en utredning har inletts.

Även om Arla Foods inte kan komma i fråga för eftergift har Arla Foods lämnat uppgifter som underlättat utredningen samt har samarbetat aktivt under utredningens gång. Konkurrensverket har därför satt ned konkurrensskadeavgiften med högsta möjliga belopp, dvs. med 50 procent. 

Konkurrensverkets beslut

2020-12-14
(Dnr 713/2020)

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Patent- och marknadsdomstolen

Konkurrensverket väckte talan mot Arla Foods i december 2020 vid Patent- och marknadsdomstolen. Konkurrensverket yrkade på att företaget skulle betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Den begärda konkurrensskadeavgiften har reducerats eftersom Arla Foods har bidragit under Konkurrensverkets utredning. 

Centrala Partihallen försattes i konkurs i januari 2019 och Konkurrensverket har beslutat att inte väcka talan mot företaget.

Patent- och marknadsdomstolens avgörande i målet kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som är sista instans i mål om konkurrensskadeavgift.

Patent- och marknadsdomstolens dom

2021-10-08
(PMT 20357-20)

Patent- och marknadsdomstolen biföll Konkurrensverkets talan och dömde Arla Foods AB att betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift.

Ta del av Patent- och marknadsdomstolens dom

Arla Foods överklagade domen.

Patent- och marknadsöverdomstolen

2022-10-06
(PMT 13071-21)

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens domslut.

Ta del av Patent- och marknadsöverdomstolens dom

Arla Foods AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Hotell, restaurang och konferens

Typ av beslut

Stämningsansökning

Konkurrensskadeavgift

Dom

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 713/2020

dnr 6/2017

Årtal

2017-2022