Lagar och förordningar

Konkurrenslagen

RubrikLänk
Konkurrenslagen (2008:579) SFS 2008:579
Konkurrensförordningen (2021:87) SFS 2021:87 

Träder i kraft 1 mars 2021

Konkurrensförordningen (2008:604) SFS 2008:604

Upphör att gälla 1 mars 2021

Konkurrensskadelagen SFS 2016:964
Lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet  SFS 2021:79 
Förordning om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet  SFS 2021:88 
Uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden SFS 2010:1350
Innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen SFS 2000:1025

Information om konkurrenslagen (2008:579) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar:

RubrikProposition m.m.
Konkurrensverkets befogenheter 2020/21:51
Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen SFS 2017:986
Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen SFS 2017:696
Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen SFS 2016:966
Lag (2016:224) om ändring i konkurrenslagen SFS 2016:224
Lag (2015:402) om ändring i konkurrenslagen SFS 2015:402
Lag (2014:850) om ändring i konkurrenslagen SFS 2014:850 
Lag (2014:443) om ändring i konkurrenslagen SFS 2014:443 
Förbättrad konkurrenstillsyn. Näringsutskottet betänkande (2013/14:NU25) 2013/14:135
Lag (2013:113) om ändring i konkurrenslagen SFS 2013:113 
Lag (2011:872) om ändring i konkurrenslagen SFS 2011:872 
Lag (2010:642) om ändring i konkurrenslagen SFS 2010:642 
Lag (2009:1280) om ändring i konkurrenslagen SFS 2009:1280
Ny konkurrenslag m.m. Näringsutskottets betänkande (2007/08:NU14) 2007/08:135
En ny konkurrenslag. Statens offentliga utredningar (SOU 2006:99). SOU 2006:99
Tröskelvärden för koncentrationsprövningar
– Bättre omsättningsgränser för anmälan av företagskoncentrationer. Konkurrensverkets rapportserie 2006:3
KKV rapport 2006:3

Information om konkurrenslagen (1993:20) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar:

RubrikProposition
Skadestånd enligt konkurrenslagen 2004/05:117 (363 kb)
Moderniserad konkurrensövervakning 2003/04:80 (730 kb)
Om avtal om samarbete i konkurrensfrågor 2002/03:134 (31 kb)
Om ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning 2001/02:167 (488 kb)
Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1999/2000:140 (800 kb)
Regler om företagskoncentration 1998/99:144 (387 kb)
Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m. Näringsutskottets betänkande (1997/98:NUO9) 1997/98:130 (678 kb)
Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen. Näringsutskottet betänkande (1996/97:NU13) 1996/97:82
Särskilda konkurrensregler för lantbruket. Näringsutskottets betänkande (1993/94:NU23) 1993/94:210
Ny konkurrenslagstiftning. Näringsutskottets betänkande (1992/93:NU17). 1992/93:56

Gruppundantag 

Från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag gäller undantag för vissa grupper av avtal, så kallade gruppundantag. 

Gruppundantag finns för:

RubrikSFSKommissionens förordning
Avtal om tekniköverföring SFS 2008:586  316/2014 (751 kb)
Vertikala avtal SFS 2008:581   330/2010 (738 kb)
Avtal om viss taxisamverkan SFS 2008:580  
Specialiseringsavtal SFS 2008:582
1218/2010 (220 kb)
Avtal om forskning och utveckling SFS 2008:583   1217/2010 (120 kb)
Vertikala avtal inom motorfordonssektorn SFS 2008:584
461/2010 (736 kb)

Kommissionens och ministerrådets förordningar

(artiklarna 81 och 82 heter numera artikel 101 och 102 i EUF-fördraget)

Kommissionens och ministerrådets förordningar

RubrikFörordning
Tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 Rådets förordning nr 1/2003 (209 kb)
Kontroll av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning) Rådets förordning nr 139/2004 (208 kb)
Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden Kommissionens förordning nr 330/2010 (117 kb)
Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn Kommissionens förordning nr 461/2010 (110 kb)
Tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring Kommissionens förordning nr 316/2014 (150 kb)
Kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 Kommissionens förordning nr 773/2004 (126 kb)
Tillämpning av rådets förordning nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer Kommissionens förordning nr 802/2004 (305 kb)
Ändring av förordning nr 802/2004 om tillämpning av rådets förordning nr 139/2004 Kommissionens förordning nr 1033/2008 (70 kb)

Kommissionens tillkännagivanden och riktlinjer

(artiklarna 81 och 82 heter numera artikel 101 och 102 i EUF-fördraget)

Tillämpning av artiklarna 81 och 82

RubrikTillkännagivande/ Riktlinje
Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget på horisontella samarbetsavtal Riktlinjer (201 kb)
Riktlinjer om vertikala begränsningar Riktlinjer (255 kb)
Tilläggsriktlinjer för vertikala begränsningar i avtal om försäljning och reparation av motorfordon och om försäljning av reservdelar till motorfordon. Tilläggsriktlinjer (1 MB)
Informationsskrift från Europeiska kommissionen om konkurrensreglerna för leverans- och distributionsavtal Informationsskrift (594 kb)
Riktlinjer för tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget på avtal om tekniköverföring Riktlinjer (2 Mb)
Avtal av mindre betydelse som inte märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (stöd av mindre betydelse) Tillkännagivande (34 kb)
Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 Riktlinjer (164 kb)
Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81:3 Riktlinjer (193 kb)
Informell vägledning vid nya frågor rörande artiklarna 81 och 82 som uppstår i enskilda fall (vägledande skrivelser) Vägledning (66 kb)
Tillkännagivande om handläggningen av klagomål rörande artiklarna 81 och 82 Tillkännagivande (219 kb)
Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 Riktlinjer (43 kb)
Samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter Samarbete (141 kb)
Samarbetet mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas domstolar vid tillämpningen av artiklarna 81 och 82 Samarbete (126 kb)

Företagskoncentrationer

RubrikTillkännagivande/ Riktlinjer
Kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer Tillkännagivande (330 kb)
Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning Definition av relevant marknad
Kommissionens tillkännagivande av hänskjutande av koncentrationsärenden Hänskjutande av koncentrationsärenden
Kommissionens tillkännagivande om begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för koncentrationer Begränsningar som har direkt anknytning till och är nödvändiga för koncentrationer (128 kb)
Kommissionens tillkännagivande om korrigerande åtgärder som kan godtas enligt rådet förordning (EEG) nr 139/2004 och kommissionens förordning (EG)nr 802/2004 Tillkännagivande (181 kb)
Kommissionens riktlinjer för bedömning av horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer Riktlinjer (158 kb)
Kommissionens riktlinjer för bedömningen av icke-horisontella koncentrationer enligt rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer Riktlinjer (431 kb)
ECA:s riktlinjer för hänskjutande av företagskoncentrationer Riktlinjer (70 kb)

Övrigt

RubrikLagar m.m.
Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera (transparenslagen) Lag (2005:590)
Proposition (2004/05:140) Genomförande av transparensdirektivet Proposition (2004/05:140) (456 kb)
Regler för företag - samverkan och missbruk av dominerande ställning Regler för företag

Relaterad information