Innehåll på sidan

Tema

Konkurrens och upphandling i kristider

Här samlar vi information och kunskap inom området konkurrens och upphandling i kristider.

Konkurrensverkets viktigaste uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både i kristider och under normala förhållanden. De åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider får inte leda till en sämre konkurrens på lång sikt. Under kristider är det extra viktigt att upprätthålla en effektiv konkurrens mellan företag eftersom konkurrensen kan fungera som en motverkande kraft som bidrar till att bibehålla företagens och konsumenternas köpkraft.

Analys i korthet

Offentligt privat

Offentliga aktörer som är aktiva på marknaden kan störa konkurrensen, inte minst i kristider. Till skillnad från privata aktörer har staten, kommuner och regioner tillgång till skattemedel, saknar vinstkrav och kan inte försättas i konkurs. För att jämna ut spelplanen mellan offentliga och privata aktörer finns bestämmelser som ska bidra till en fungerande konkurrens.

Analys i korthet

Kraftiga prisökningar

De senaste årens kriser har bidragit till stigande priser både på insats- och konsumentvaror. Trots att coronapandemin drabbat samhället på helt andra sätt än Rysslands invasion av Ukraina har kriserna gemensamt att de rubbar rådande efterfråge- och utbudsvillkor. Detta påverkar prisbildningen på marknaden och riskerar att leda till kraftiga prisökningar när företag och leverantörer anpassar sig till nya förutsättningar.

Konkurrensverkets arbete

Vårda konkurrensen på marknaden för livsmedel

Matpriser och marknaden för dagligvaruhandel är frågor som har debatterats intensivt under senare tid. I Konkurrensverkets uppdrag ingår att arbeta för en effektiv konkurrens på marknaden och det sker på flera sätt.