Innehåll på sidan

Publicerad 13 juli 2023

Konkurrens, Upphandling, Rapportserie, 2023:2

Konkurrens och upphandling i kristider

Under 2022 och i början av 2023 förändrades Sveriges ekonomiska situation i grunden. Inflationen nådde nivåer vi inte sett på decennier. En stor osäkerhet bredde ut sig om vartåt utvecklingen var på väg. Den svenska situationen var allt annat än unik: länder i vår närhet hade liknande erfarenheter.

Sverige är en liten öppen ekonomi. Den inre marknaden inom EU-samarbetet har förbättrat förutsättningarna för konkurrens och effektiva marknader, vilket gett nytta till konsumenterna. Samtidigt innebär den ekonomiska integrationen, både i EU och i världen, att störningar i ekonomier långt bortom EU:s gränser på ett mer påtagligt sätt än tidigare kan orsaka störningar också i Sverige. Omvandlingshastigheten i det ekonomiska systemet är i dag hög, vilket förkortar den tid beslutsfattare har på sig för att hantera en uppseglande kris.

Många hushåll har under det senaste året fått en ansträngd privatekonomi och därför tvingats handla mindre och billigare. Sådana aktiva val har stor betydelse för att konkurrensen ska kunna fungera. Men ibland befinner sig konsumenten i ett informationsunderläge eller en beroendesituation vilket gör detta svårt. Vissa avtalsformer innehåller också klausuler som låser villkoren under längre tid för konsumenten, vilket kan motverka rörlighet och därigenom också minska konkurrensen.

Sommaren 2023 är inflationen fortsatt hög även om inflationstakten förefaller ha avstannat något och marknaderna i viss mån anpassats. Samtidigt förefaller samhällets syn på konkurrensens betydelse för prisbildningen och inflationen ha förändrats. Konkurrensverket har i vårändringsbudgeten fått ytterligare budgetmedel för 2023 för att stärka konkurrenstillsynen, framför allt inom branscher där det under senare tid skett stora prisökningar.

Krisen har bidragit till att ge konkurrenspolitiken och konkurrenstillsynen förnyad aktualitet i debatten. Konkurrensverket har därför tagit ett flertal initiativ till att bidra till denna med vår syn på olika frågeställningar som handlar om hur en bättre konkurrens kan realiseras på olika marknader på sikt. Denna rapport innehåller flera fallstudier på konkurrensproblem i
olika branscher och ett antal nedslag på områden inom konkurrenstillsynen som vi tycker är särskilt viktiga att belysa. Flera av de enskilda avsnitten har publicerats löpande under våren 2023 och samlas nu i denna rapport. Rapporten utgår i första hand från tidigare rapporter och studier, men pekar även ut riktningen för vårt fortsatta arbete under 2023 och därefter.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 168

Ladda ner rapport
2,68 Mb