Innehåll på sidan

Frågor om konkurrens och upphandling i kristider

Vi får frågor om konkurrensreglernas och upphandlingsreglernas tillämplighet på företags och upphandlande myndigheters agerande, vad som gäller vid allvarliga samhällsstörningar.

Gemensamt uttalande om samarbetsinitiativ

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av kriget i Ukraina.

Tillämpningen av konkurrensreglerna mot bakgrund av kriget i Ukraina – gemensamt uttalande av European Competition Network (ECN)

Av uttalandet framgår bland annat att Konkurrensverket och EU:s andra konkurrensmyndigheter kommer att finnas tillgängliga för informell rådgivning för företag som överväger tillfälliga samarbetsinitiativ.

Samarbete mellan företag

Vad gäller konkurrensreglerna har vi förståelse för de utmaningar många företag står inför. Konkurrensverkets viktigaste uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både i kristider och under normala förhållanden. De åtgärder som företagen vidtar under kristider får inte leda till att vi, när krisen är över, har marknader med en sämre konkurrens på lång sikt.

När samhället och näringslivet ställs inför en krissituation kan det ge upphov till nya samverkansformer och åtgärder. Även under dessa tider behöver konkurrensreglerna beaktas. Det är de generella konkurrensreglerna som är tillämpliga, det vill säga förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Bedömningen av om ett samarbete eller förfarande begränsar konkurrensen beror, som alltid, av sammanhanget. Det finns inget specifikt undantag för samarbete mellan företag i kristider. Generellt sett är risken för att ett samarbete begränsar konkurrensen störst om de inblandade företagen är direkta konkurrenter.

Konkurrensverket vill se en sund prisutveckling i Sverige även i kristider. Vi kommer därför, liksom övriga länder inom EU, följa utvecklingen och särskilt utreda händelser där det finns risk för att företag utnyttjar situationen till att höja priserna på ett sätt som inte är förenligt med våra konkurrensregler.

Upphandling i akuta situationer

Vid akuta situationer såsom ett stort och hastigt flyktingmottagande, en pandemi eller en allvarlig samhällsstörning kan det bli nödvändigt att göra inköp med kort varsel. För att snabbt kunna täcka behov som uppstår i en akut situation kan en upphandlande myndighet tillämpa undantaget gällande synnerlig brådska.

Med en akut situation menas att ett inköp måste ske inom en tidsram som inte gör det möjligt att genomföra en annonserad upphandling. För att kunna tillämpa undantaget gällande synnerlig brådska ska den upphandlande myndighetens behov vara nödvändigt att fylla inom tidsramen. Om myndigheten kan vänta med sitt inköp, så är undantaget inte tillämpligt. Den upphandlande myndigheten får inte själv ha orsakat brådskan, utan den ska vara orsakad av händelser som den upphandlande myndigheten inte kunnat råda över. Nödvändiga och brådskande behov som uppstår på grund av kriget i Ukraina kan anses vara orsakade av yttre omständigheter, vilket skulle kunna innebära att undantaget är tillämpligt.

Läs mer om upphandling i akuta situationer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Informell rådgivning hos Konkurrensverket

Om du har frågor eller vill ha informell rådgivning kring ett samarbetsinitiativ är du välkommen att ta kontakt med Konkurrensverkets tipsfunktion på tipsa@kkv.se eller på telefon 08-700 16 00 och uppge att du vill prata med tipsfunktionen.

Relaterad information