Missbruk av dominerande ställning

Här hittar du Patent- och marknadsdomstolens (tidigare Stockholms tingsrätt) och Patent- och marknadsöverdomstolens (tidigare Marknadsdomstolen) beslut och domar i konkurrenslagsärenden och de beslut Konkurrensverket fattade innan ärendena gick till domstolsavgörande. Du hittar också Konkurrensverkets beslut om åläggande, avgiftsföreläggande, åtagande samt avskrivningsbeslut där vi har tagit ställning i sak eller som vi bedömer har ett allmänintresse.

Domar, stämningsansökningar, avgiftsförelägganden, ålägganden och åtaganden

Företag/AktörKonkurrens­verket (KKV)Patent- och marknads­dom­stolen (PMD), tidigare Stockholms tings­rätt (STR)Patent- och marknads­över­dom­stolen (PMÖD), tidigare Marknads­dom­stolen (MD)

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI)

2018-02-02
(Dnr 583/2016)
Åläggande att Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB ska återkalla uppsägning av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Uppsägningen ska ha återkallats senast den 15 mars 2018. Beslutet är förenat med vite på 20 miljoner kronor. FTI har överklagat Konkurrensverkets beslut till Patent- och marknadsdomstolen (PMÄ 2741-18).

2019-01-21
(PMÄ 2741-18)
PMD fastställde Konkurrensverkets beslut.

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har överklagat beslutet. 

2020-02-28
(PMÖÄ 1519-19)
Med ändring av PMD:s beslut upphävde PMÖD Konkurrensverkets beslut.
 

Nasdaq OMX Stockholm AB, OMX AB och OMX Technology AB

Pressmeddelande 28 maj 2015: Konkurrensverket stämmer Nasdaq OMX

Läs mer i faktabladet

Läs debattartikel i SvD

2015-05-27
(Dnr 406/2015)
Yrkande om konkurrensskadeavgift om ca 31 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning som består i att OMX AB och ett eller flera dotterbolag har missbrukat en dominerande ställning genom att hösten 2010 hindra Burgundy AB från att placera sin matchnings­dator i en datorhall som drivs av en tredje part, Verizon AB. Detta ledde till längre kommunikations­tid mellan Burgundys faktiska och potentiella kunder och Burgundy, samt till högre anslutnings­kostnader till Burgundy. Agerandet höjde inträdes­hindren för Burgundy och minskade konkurrens­trycket på de relevanta marknaderna.

2018-01-15
(PMT 7000-15)
Patent- och marknads­dom­stolen avslår Konkurrens­verkets talan. 

Konkurrensverket över­klagade domen till Patent- och marknads­­över­­dom­­stolen.

2019-06-28
(PMT 1443-18)
PMÖD fastställde PMD:s domslut. 

Swedish Match

Läs mer i faktabladet

2014-12-09
(Dnr 815/2014)
Yrkande om konkurrensskadeavgift om ca 38 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning som består i att Swedish Match tillämpat ett system för hyllkantsetiketter i sina snuskylar som innebar att konkurrenterna inte längre själva fick utforma sina etiketter, utan tvingades att följa en given etikettmall eller att acceptera att deras etiketter byttes ut mot generiska gråvita. Etikettsystemet var ägnat att leda till ett lägre konkurrenstryck till skada för konsumenterna, eftersom det innebar att konkurrenterna fick sämre förutsättningar för pris- och varumärkeskommunikation. 

2017-02-08
(PMT 16822-14)
PMD biföll Konkurrensverkets talan och dömde ut närmare 38 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. 

Swedish Match  överklagade domen.

2018-06-29
(PMT 1988-17)
PMÖD ändrade PMD:s dom och lämnade Konkurrensverkets talan utan bifall. 

Arla Foods amba

2017-05-03
(Dnr 630/2015 och 210/2017)

Konkurrensverket granskade Arlas ändrade regler för hur dess medlemsföretag (mjölkbönder) får sälja mjölkråvara till konkurrerande mejerier. Konkurrensverket utredde om de ändrade reglerna utgjorde ett missbruk av dominerande ställning. Enligt Konkurrensverkets bedömning saknades skäl att prioritera en fortsatt utredning utifrån de rådande marknadsförhållandena. Konkurrensverket fann dock att Arla ändrat reglerna i strid med ett frivilligt åtagande som Konkurrensverket år 2010 godtagit i ett tidigare ärende. Konkurrensverket beslutade därför att återkalla beslutet att godta det frivilliga åtagandet, vilket ger Konkurrensverket möjlighet att utreda och ingripa mot Arlas regler om leveransplikt om det framöver skulle uppstå skäl att göra detta.

   

Swedavia AB

2013-06-18
(Dnr 378/2013)
Yrkande om att Swedavia ska betala 340 000 kronor i konkurrensskadeavgift för att ha missbrukat sin dominerande ställning genom att ta ut en extra förbeställningsavgift av taxibolag, en avgift som saknade relevant samband med förbeställd taxitrafik och som var oskälig.

2014-01-13
(T 9131-13)
Swedavia yrkade att tingrätten skulle avvisa Konkurrensverkets stämningsansökan. Tingsrätten lämnade Swedavias avvisningsyrkande utan bifall.

2016-06-09
(T 9131-13)
Tingsrätten prövade om Swedavia hade missbrukat sin dominerande ställning genom att ta ut en skyltavgift av taxibolagen under perioden 7 februari-23 november 2011. Tingsrätten fann dock att det inte kunde anses ha utgjort ett missbruk av dominerande ställning. Tingsrätten lämnade Konkurrensverkets talan utan bifall.

 

 2015-04-17
(MD 2015:4)
Swedavia överklagade tingsrättens beslut. Marknadsdomstolen kom fram till samma slutsatser som tingsrätten och fann att det inte förelåg något rättegångshinder. Marknadsdomstolen lämnade överklagandet utan bifall.

Telia Sonera

2004-12-21
(Dnr 1135/2004)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 144 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning på marknaden för bredbandsanslutningar (ADSL) som bestod i att Telia Sonera erbjudit grossist- och slutanvändartjänster till sådana priser att marginalen mellan grossistpriset och priset till privatkunder var otillräcklig för att täcka Telia Soneras egna kostnader för att sälja bredband till privatkunder (marginalklämning).

2011-12-02
(T 31862-04)
Biföll KKV:s talan. TeliaSonera överklagade STR:s dom.

2011-02-17
EU-domstolen meddelade sitt förhandsavgörande.

2009-02-04
Tingsrätten beslutade att begära in ett förhandsavgörande av EU-domstolen. Ärendet vilandeförklarades.

2013-04-12
(MD 2013:5)
Fällde Telia Sonera för missbruk av dominerande ställning och ålade företaget att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Ekfors Kraft

2010-08-25
(Dnr 533/2009)
Ålade Ekfors Kraft att ansluta Haparanda stads gatu- och vägbelysningsnät till Ekfors Kraft AB:s elnät. Åläggandet förenades med ett vite på 750 000 kr.

2009-11-25
Ålade interimistiskt Ekfors Kraft att ansluta Haparanda stad till gatu- och vägbelysningsnätet. Åläggandet förenades med ett vite på 200 000 kr per påbörjad vecka utan anslutning. Ekfors Kraft överklagade beslutet till MD.


 

2010-02-26
(MD 2010:7)
Avslog Ekfors Krafts överklagande av det interimistiska beslutet.

Arla Food AB

2010-06-30
(Dnr 215/2009)

I ett anonymt klagomål till Konkurrensverket gjordes det gällande att Coop tecknat ett exklusivt inköpsavtal med Arla avseende mejeriprodukter. Konkurrensverket utredde därför om Arla implementerat en utestängande strategi i avtal gällande leverans av mejeriprodukter till dagligvaruhandeln genom avtal med Coop, Ica, Bergendahls, Netto och Lidl. Utredningens fokus var att bedöma huruvida avtalet mellan Arla och dagligvaruhandeln varit utformade så att de skulle kunna utestänga en lika effektiv konkurrent från försäljning av färskvaror i vissa delar av Sverige. Utredningen visade inte att avtalen mellan Arla och dagligvaruhandeln, eller dess faktiska tillämpning, varit utformade på ett sådant sätt. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda ärendet vidare.


 

 

Luftfartsverket

  
  
  

2010-03-18
Sedan Luftfartsverket uppgett att de planerade förändringarna av kö- och framkörnings-systemet för taxibilar inte kommer att genomföras avskrev Konkurrensverket ärendena (KKV:s slutliga beslut).

2009-10-23
Ålade interimistiskt Luftfartsverket att inte genomföra den planerade förändringen i kö- och framkörnings-systemet för taxibilar. Luftfartsverket överklagade beslutet till MD.

2003-11-13
(Dnr 475/2002)
Avslog Luftfartsverkets ansökan om icke-ingripandebesked för att införa ett bomsystem med angöringsavgifter för busstrafiken på Arlanda flygplats enligt en prislista med differentiering mellan olika bussföretag. Meddelande icke-ingripandebesked för ett bomsystem med en prislista utan pris-differentiering. Luftfartsverket och ett antal företag som berördes av beslutet överklagade.  

 

2010-05-05
(MD 2010:5)
Avslår Luftfartsverkets överklagan av det interimistiska beslutet.

2005-08-30
(MD 2005:27)
Upphävde Konkurrensverkets beslut om icke-ingripandebesked.

Konsortiet Scandinavian Airlines System
 
  
  

1999-11-12
(Dnr 902/1998)
Åläggande vid vite av 100 miljoner kronor att inte tillämpa lojalitets-programmet Euro Bonus eller medverka i liknande program så att poäng eller motsvarande kan intjänas på inrikes flygresor i Sverige för uttag av bonus-erbjudanden.

 

2001-02-27
(MD 2001:4)
Ändrade KKV:s beslut endast på det sättet att SAS ålades vid vite av 50 miljoner kronor att inte lillämpa Euro Bonus-programmet eller medverka i liknande program så att poäng eller motsvarande för uttag av bonus-erbjudanden kan intjänas på inrikes flygresor mellan orter där SAS eller med SAS samarbetande flyg-företag som är anslutet till programmet, möter konkurrens genom befintlig eller nytillkommen reguljär flygtransport av passagerare.

AGA Gas
Aktiebolag

  
  

1999-04-21
(Dnr 369/1999)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 3 mkr för missbruk av dominerande ställning genom att med sex kunder ingå avtal som var exklusivavtal, eller avtal med liknande effekt. 

2000-12-07
(T 5403-99)
Biföll KKV:s talan men bestämde konkurrens- skadeavgiften till
600 000 kr. AGA Gas Aktiebolag överklagade STR:s dom.

2002-09-04
(MD 2002:21)
Ogillade KKV:s talan och upphävde STR:s beslut. 

Telia Aktiebolag  

   

1998-12-11
(Dnr 925/1998)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 950.000 kronor för att Telia AB, genom sitt dotterbolag Telia Handel AB, missbrukat sin dominerande ställning.

2000-06-28
(T8-19703-98)
Biföll KKV:s talan.

2001-12-19
(MD 2001:30)
Fastställde STR:s dom.

 

AB Svensk Filmindustri


 
 
  

1997-10-14
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 4 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning.

2000-04-14
(T8-1107-97)
Ogillade KKV:s talan.

 

Telia

  
  

1996-12-12
Åläggande vid vite att inte införa den av Telia betecknade tjänsten "överlämnat samtal" med därtill hörande ekonomiska villkor. 

2000-03-28
(Ä8-170-96)
Lämnade Telias överklagande utan bifall. Telia AB överklagade STR:s beslut. 

2002-12-11
(MD 2002:32)
Med ändring av STR:s beslut upphävde MD åläggandet.  

Statens Järnvägar


  
 
  

1996-01-30
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 30 miljoner kronor för missbruk av dominerande ställning i samband med anbudstävling om regional järnvägstrafik. 

1998-12-08
(T 8-103-96)
Biföll KKV:s talan men bestämde avgiften till 8 mkr. SJ överklagade STR:s beslut.

2000-02-01
(MD 2000:2)
MD lämnade SJ:s överklagande utan bifall.

Scandinavian Airlines System


  
  
  

1996-10-30
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 10 mkr för vägran att teckna interlineavtal.

1998-06-11
(T 8-1192-96)
Biföll KKV:s talan, men bestämde avgiften  till 1 mkr. Såväl KKV som SAS överklagade STR:s beslut. 

1999-11-18
(MD 1999:22)
Fastställde STR:s dom.

Nitro Nobel

  
   

1997-03-12
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 5 mkr för att ha beviljat en återförsäljare särskilt förmånliga villkor i syfte att slå ut importkonkurrens samt för exklusiva inköpsavtal. 

1998-06-22
(T 8-292-97)
Biföll KKV:s talan endast avseende exklusiva inköpsvtal och bestämde konkurrens-skadeavgiften till 200 000 kr.

1999-09-14
(MD 1997:17)
Ändrade STR:s beslut endast avseende konkurrensskadeavgiften som bestämdes till 400 000 kr.

Telia Mobile AB
(tidigare Telia Mobitel)

1996-06-26
Åläggande att inte erbjuda aggregerade rabatter. 

1998-06-11
(Ä 8-94-96)
Fastställde KKV:s beslut. 

1999-08-14
Ärendet avskrivet sedan KKV upphävt sitt beslut om åläggande. 

Svenska Travsportens Centralförbund

1997-02-21
Åläggande vid vite att upphäva startförbud för hästar i ett konkursbo. 

1998-05-07
(Ä 8-39-97)
Upphävde KKV:s beslut.

1999-04-21
(MD 1999:10)
Fastställde STR:s beslut.

AB Svensk Filmindustri  

 

1996-05-20
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked för underlåtenhet att upplåta licenser för videofilm.

1999-04-19
(Ä 8-72-96)
Upphävde KKV:s beslut och lämnade icke-ingripandebesked.

 

Posten Sverige

    

1996-11-22
Åläggande vid vite att inte tillämpa aviserad zonindelad prissättning (4 zoner). 

1998-03-11
(Ä 8-151-96)
Fastställde KKV:s beslut.

1998-11-11
(MD 1998:15)
Fastställde STR:s beslut.

Stenungsunds kommun

  
 

1998-07-02
(Dnr 592/1998)
Yrkande om konkurrensskadeavgift på 5 000 kr för missbruk av dominerande ställning vid försäljning av solarietjänster i kombination med badtjänster. 

1998-09-09
(T 8-723-98)
Biföll KKV:s talan. 

 

Storstockholms Lokaltrafik
  
  

1996-03-13
Meddelade icke-ingripandebesked för ombudsavtal m.m. avseende biljettförsäljning. Stockholms tobakshandlareförening m.fl. överklagade beslutet. 

1998-05-08
(Ä 8-38-96)
Fastställde KKV:s beslut.

 

Posten Sverige


  
 

1996-10-08
Avslog ansökan om icke-ingripandebesked för planerat förfarande med särskilt (lägre) porto till vissa områden. 

1998-03-11
(Ä 8-126-96)
Fastställde KKV:s beslut.

 

Telia
  
  

1995-07-28
Åläggande vid vite att inte tillämpa vissa avtalsvillkor rörande förmedling av betaltelefonitjänster. 

1996-10-18
(Ä 8-118-95)
Upphävde KKV:s beslut. Svenska Teleinformations-föreningen överklagade STR:S beslut. 

1998-02-24
(MD 1998:4)
Avvisade Svenska Teleinformations-föreningens överklagande av STR:s beslut.

Posten Sverige

1994-11-11
Ansökan om stämning
(Privpakärendet). 

1997-12-23
(T 8-1264-94)
Konkurrensskadeavgift 3,8 mkr.

 

Posten Sverige


  
 
 

1995-12-22
Åläggande vid vite att inte erbjuda eller avtala om distribution av B- posttidningar i post- nummerområdena 10, 11, 12 och 16 till de priser som skulle gälla fr.o.m. den 1 januari 1996. 

1997-06-18
(Ä 8-4-96)
Upphävde KKV:s beslut.

 

 

Avskrivningsbeslut (urval av allmänintresse)

Företag/aktörKonkurrensverket (KKV)

Folksam

2020-11-18
(Dnr 446/2019)
I ett klagomål gjorde ett försäkringsföretag gällande att Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam) hade överträtt förbuden mot missbruk av dominerande ställning vid försäljning av juristförsäkringar. Konkurrensverkets utredning har fokuserat på frågan om Folksam missbrukar en dominerande ställning genom att sälja juristförsäkring till ett pris som understiger dess kostnader. I utredningen har vi undersökt om Folksam har en dominerande ställning på de olika potentiella marknader som har ingått i vår analys. Sammantaget visar inte utredningen att Folksam, under rådande marknadsförhållanden, har en sådan marknadsposition att företaget är dominerande på någon relevant marknad som har undersökts i utredningen. Konkurrensverket beslutade därför att inte fortsätta att utreda ärendet.

 Assa Abloy

2017-11-22
(Dnr 494/2013)
Konkurrensverket öppnade på eget initiativ en utredning om företag inom Assa Abloy-koncernen missbrukat en dominerande ställning på en svensk marknad för låssmedsgrossisttjänster. Utredningen var inriktad på om prissättningen gentemot konkurrerande låssmedsgrossister utgjorde marginalklämning, samt om det tillämpades volymåtaganden, lojalitetsrabatter och rabatter med exklusivitetsvillkor i avtal med låssmeder och säkerhetsföretag. Dessa ageranden misstänktes kunna leda till utestängning av befintliga och potentiella låssmedsgrossister. Under utredningen reviderades kundavtalen så att dessa från och med 2014 inte längre innehåller bindande individuella volymåtaganden eller individuella rabattvillkor som är förenade med krav om exklusivitet. Sammantaget gav Konkurrensverkets analyser av tillämpade priser och av avtalens tillämpning varken tydliga indikationer på marginalklämning eller på att avtalen har haft förmåga att leda till konkurrensbegränsande utestängning. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda ärendet vidare.

 Novamedia Sverige AB

2017-11-03
(Dnr 263/2013)
I ett anonymt klagomål till Konkurrensverket gjordes det gällande att Svenska Postkodlotteriet hade överträtt konkurrensreglerna. Konkurrensverket utredde om Novamedia, företaget som driver Svenska Postkodlotteriet, hade överträtt konkurrensreglerna genom att tillämpa en klausul som innebar en skyldighet för lotteriets förmånstagare att inte utan Novamedias medgivande starta och expandera egna rikslotterier eller delta i andra rikslotterier som direkt eller indirekt konkurrerade med Svenska Postkodlotteriet. Under 2014 informerade Novamedia Konkurrensverket om att den ifrågavarande klausulen successivt skulle utgå från företagets avtal med nya och befintliga förmånstagare. Konkurrensverkets utredning var inriktad på att bedöma om Novamedia missbrukat en dominerande ställning under den period som klausulen fanns med i deras samarbetsavtal. Vid en sammantagen bedömning ansåg Konkurrensverket att det saknades skäl att prioritera ärendet vidare med inriktning mot att väcka talan om utdömande av konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda ärendet vidare.

Blocket och Byt Bil
(Missbruk av dominerande ställning)

 2017-06-20
(Dnr 601/2015)
I anonyma klagomål till Konkurrensverket gjorde bilhandlare gällande att  Blocket missbrukat en dominerande ställning genom de villkor som företaget uppställde för att bilhandlare ska kunna annonsera på Blocket. Villkoren innebar att de bilhandlare som ville annonsera ut fordon på annonsplatsen blocket var tvungna att också annonsera på annonsplatsen Byt Bil. Båda annonsplatserna har samma ägare, Schibsted. Blocket och Byt Bil informerade Konkurrensverket om att de kommer att ändra sin affärsmodell för bilhandlare på så sätt att annons på Blocket blir en del i en grundprodukt , och annons i Byt Bil en tilläggstjänst. Då företagen inför en förändrad affärsmodell gentemot bilhandlare, bedömde Konkurrensverket att det inte fanns skäl att prioritera en fortsatt utredning av ärendet. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda ärendet vidare.

ApoEx AB
(Missbruk av dominerande ställning)

2016-11-10
(Dnr 791/2015)
I ett klagomål till Konkurrensverket gjorde en distributör av läkemedel och förbrukningsvaror till vårdaktörer i Sverige gällande att distributörer eller tillverkare av läkemedel hade missbrukat en dominerande ställning genom att vägra leverera läkemedel till ett företags partihandelsverksamhet. Enligt klagomålet innebar detta att företagets parallellexport av läkemedel från Sverige helt hade upphört. Konkurrensverkets utredning har inte visat att det förelåg ett etablerat kontraktsförhållande när det gäller leveranser till företagets partihandlarverksamhet. Utredningen gav inte heller stöd för att det förelåg en konkurrensrättslig skyldighet att leverera till företaget som ny kund. Därmed saknades det stöd för att det förelåg en otillåten leveransavstängning eller leveransvägran enligt konkurrensreglerna. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda ärendet vidare.

Arla
(Missbruk av dominerande ställning)

2016-11-14
(Dnr 663/2015)
I tips till Konkurrensverket gjordes gällande att Arla ägnat sig åt konkurrensbegränsande marknadsaktiviteter. Arla påstods ha betalat ut ersättningar till dagligvarubutiker som var villkorade av att Arla skulle få ett exklusivt leverantörsförhållande med butikerna. Enligt tipset ledde detta förfarandet till att Arlas konkurrenter inte kunde etablera nya leverantörsförhållanden samt att de i vissa fall skulle ha tvingats avsluta befintliga leverantörsförhållanden till butiker. Konkurrensverket fann inte stöd för att Arla hade gjort betalningar till butiker som var villkorade av exklusivitet. Konkurrensverket granskade även Arlas rabatter. Utredningen gav inte stöd för att Arlas rabatter i form av leveransersättningar kunde leda till konkurrensbegränsande utestängning. I sin bedömning beaktade Konkurrensverket bl.a. att Arlas leveransersättningar var standardiserade, dvs. de var tillgängliga för alla kunder som uppfyllde kriterierna samt att deras beräkning hade ett ringa inslag av retroaktivitet. Samtidigt bedömdes att deras utformning inte kunde medföra att en lika effektiv konkurrent riskerade att utestängas. Konkurrensverket beslutade därför att inte prioritera en fortsatt utredning av ärendet.

Onlinepizza Norden AB
(Missbruk av dominerande ställning, konkurrensbegränsande exklusivt avtal)

2016-04-14
(Dnr 658/2015)
En konkurrent till Onlinepizza gjorde gällande att företaget hade ställt ultimatum till de restauranger som var anslutna till det konkurrerande företaget Pizzahero, samtidigt som de också var anslutna till Onlinepizza. Båda företagen erbjuder en beställningsplattform online för restauranger som vill nå ut med erbjudanden om avhämtning och utkörning av mat. Enligt klagomålet innebar Onlinepizzas ultimatum att restaurangerna antingen fick vara anslutna till Pizzahero eller till Onlinepizza. Konkurrensverket framhöll i beslutet bl.a. att ett förfarande som i praktiken försvårar för kunder att vara parallellt anslutna till konkurrerande plattformar kan leda till utestängning och även motverka nyetablering. Effekterna påverkas bl.a. av graden av marknadsmakt hos respektive plattform och av hur stor andel av, för plattformarna relevanta, kunder eller leverantörer som omfattas av förfarandet. Utredningen visade att Onlinepizza i praktiken inte hade tillämpat avtalet som ett exklusivavtal. Under utredningen valde Onlinepizza att ändra ordalydelsen i avtalsvillkoret. Konkurrensverket beslutade mot den bakgrunden att inte utreda frågan vidare.

Postnord Sverige AB
(Missbruk av dominerande ställning)

2015-11-06
(Dnr 638/2015 och 639/2015)
Kunder till Postnord, som bedriver verksamhet som s.k. förmedlare, gjorde gällande att Postnords förändringar av företagets årsvolymrabatt skulle utgöra missbruk av dominerande ställning. Förändringarna innebar att förmedlare inte längre får sammanräkna sina bakomliggande kunders volymer för att erhålla volymrabatt. Konkurrensverkets utredning gav inte stöd för att de ändrade villkoren för att få volymrabatt utgjorde missbruk. Det var inte fråga om otillåten diskriminering, eftersom förmedlarna inte kunde anses få en konkurrensnackdel gentemot konkurrenter (förmedlare konkurrerar inte med Postnords slutkunder). Utredningen indikerade inte heller att de förändrade villkoren utgjorde utestängande missbruk genom underprissättning, lojalitetsrabatter eller s.k. marginalklämning. Konkurrensverket beslutade därför att inte prioritera en fortsatt utredning av ärendet.

Infranord AB
(Missbruk av dominerande ställning)

2014-07-04
(Dnr 721/2014)
En konkurrent till Infranord gjorde gällande att Infranord missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för drift och underhåll av järnvägar, genom att tillämpa underprissättning i anbud i två upphandlingar som anordandes av Trafikverket. Låga priser som erbjuds av ett dominerande företag kan utgöra missbruk om det är fråga om priser som inte medger täckning av dominantens kostnader. Konkurrensverkets utredning visade inte att Infranords anbud utgjorde sådan underprissättning och verket beslutade därför att inte prioritera en fortsatt utredning av ärendet. 

Swedavia AB
(Missbruk av dominerande ställning) 

2014-05-23
(Dnr 455/2013)
Olika taxibolag hävdade att Swedavia och en entreprenör som anlitats för att hantera kö- och framkallningssystemet för taxibilar på Arlanda, missbrukade sin gemensamt dominerande ställning genom att ta ut olika oskäliga avgifter från taxibolagen. Konkurrensverkets utredning visade bl.a. inte att entreprenörens vinstmarginaler gällande avgifterna var anmärkningsvärt höga, något som krävs för att en avgift ska anses oskälig. Sammantaget ansåg Konkurrensverket att det saknades tillräckliga skäl för att prioritera en fortsatt utredning av ärendet. 

SJ AB
(Missbruk av dominerande ställning) 

2014-05-19
(Dnr 178/2014)
Ett företag som avsåg att börja bedriva kommersiell tågverksamhet på en viss tågsträcka i Sverige gjorde gällande att SJ missbrukade sin dominerande ställning på tågmarknaden genom att vägra sälja företagets tågbiljetter på SJ-online (leveransvägran). Konkurrensverkets utredning visade inte att det är nödvändigt att ha tillgång till SJ-online (s.k. nödvändig nyttighet) för att kunna träda in och agera på den aktuella tågsträckan, något som krävs för att det ska kunna vara fråga om missbruk genom leveransvägran. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda frågan vidare. 

Danisco AB
(Missbruk av dominerande ställning)

2009-05-12
(Dnr 348/2008)
En konkurrent till sockertillverkaren Danisco gjorde gällande att Danisco missbrukade sin dominerande ställning genom att vägra leverera råsocker till företaget. Konkurrensverkets utredning gav inte tillräckligt stöd för att råsocker från Danisco var en nödvändig insatsvara såsom krävs för att det ska vara fråga om otillåten leveransvägran. Vidare visade utredningen inte heller att konkurrenten skulle kunna erbjuda en ny, väsentligt bättre eller billigare produkt på nedströmsmarknaden. Konkurrensverket noterade också att ingripande med stöd av konkurrensreglerna inte skulle kunna lösa konkurrensproblemen på marknaden, eftersom dessa framför allt berodde på den gällande regleringen av sockermarknaden. Konkurrensverket beslutade därför att avsluta ärendet mot Danisco.

 

Horisontella konkurrensbegränsande samarbeten

Vertikala konkurrensbegränsande samarbeten

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Företagskoncentrationer

Övriga beslut och domar