Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Här hittar du Patent- och marknadsdomstolens (tidigare Stockholms tingsrätt) och Patent- och marknadsöverdomstolens (tidigare Marknadsdomstolen) beslut och domar i konkurrenslagsärenden och de beslut Konkurrensverket fattade innan ärendena gick till domstolsavgörande. Du hittar också Konkurrensverkets beslut om åläggande, avgiftsföreläggande, åtagande samt avskrivningsbeslut där vi har tagit ställning i sak eller som vi bedömer har ett allmänintresse.

Domar och stämningsansökningar

FöretagKonkurrens­verket (KKV)Patent- och marknads­­domstolen (PMD), tidigare Stockholms tingsrätt (STR)Patent- och marknads­­över­dom­stolen (PMÖD), tidigare Marknads­dom­stolen (MD)

Hässleholms kommun - fiberetablering

Läs mer i faktabladet

Läs pressmeddelande om stämnings­ansökan, 11 september 2017

Läs pressmeddelande om PMD:s dom, 8 mars 2019

Läs pressmeddelande om PMD:s dom, 17 december 2020

2017-09-11
(Dnr 469/2017)

Yrkande om att Hässleholms kommun ska förbjudas att neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun. Yrkandet förenas med vite om 25 miljoner kronor.

2019-03-08
(PMT 11545-17)
PMD biföll Konkurrens­verkets talan och förbjöd Hässleholms kommun att neka upplåtelse av mark till privata företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till kommunens invånare.

Kommunen överklagade domen till PMÖD. 

2020-12-17
(PMT 1212-20)
PMD biföll Konkurrens­verkets talan och förbjöd Hässle­holms kommun att kategoriskt och utan indi­viduell prövning neka företag tillgång till kommunal mark för ned­grävning av fiber­kabel för bred­band, eller ställa som villkor för mark­upp­låtelse att före­taget etablerar fiber­anslutningar i hela kommunen. Förbudet förenades med vite om 25 miljoner kronor. Domen har vunnit laga kraft.

2020-01-27
(PMT 3931-19)
PMÖD undanröjer PMD:s dom och återförvisar målet till PMD. 

Borås kommun mark- och anläggningsentreprenader 

Läs mer i faktabladet

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

Läs pressmeddelande om tingsrättens dom

Läs pressmeddelande om Marknadsdomstolens dom

2012-01-23
(Dnr 45/2012)
Yrkande om att Borås kommun ska förbjudas att bedriva säljverksamhet och tillhandahålla mark- och anläggnings­entreprenader till andra än Borås kommun. Yrkandet förenas med vite om tre miljoner kronor. 

2014-03-31
(T 911-12)
Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan och förbjöd Borås kommun att bedriva verksamheten.

Kommunen överklagade domen till Marknads­domstolen.
 

2016-02-15
(MD 2016:3)
Marknadsdomstolen upphävde den tingsrättens dom och ogillade Konkurrens­verkets talan om att Borås kommuns mark- och anläggnings­entreprenader skulle förbjudas. 

Växjö kommun - Fjärrvärme

Läs mer i faktabladet

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

Läs pressmeddelande om tingsrättens dom

Läs pressmeddelande om överklagandet

 

2013-06-19
(Dnr 380/2013)
Yrkande om att Växjö kommun ska förbjudas att uppställa villkor i avtal om försäljning av tomtmark för uppförande av småhus innefattande krav på anslutning till fjärrvärme eller förbud mot att installera värmepump, eller liknande förfaranden. Yrkandet förenas med vite om fem miljoner kronor.

2015-11-16
(T 9248-13)
Tingsrätten lämnade Konkurrensverkets ansökan utan bifall. Konkurrensverket överklagade domen till Marknads­domstolen. 

2016-07-13
(A 2/15)
Konkurrensverket återkallade överklagandet i Marknadsdomstolen, varefter målet senare
skrevs av och tingsrättens dom vann laga kraft.


Strömstad badanstalt

Läs faktablad om målet

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

Läs pressmeddelande om Marknadsdomstolens dom

2012-10-12
(Dnr 628/2012)
Yrkande om att AB Strömstads Badanstalt ska förbjudas att bedriva gymverksamhet, dagspaverksamhet och andra liknande säljverksamheter. Yrkandet förenades med vite om två miljoner kronor.

2014-04-09
(T 16810-12)
Tingsrätten lämnade ärendet utan bifall. Konkurrens­verket  överklagade domen till Marknads­domstolen.

2015-07-10
(MD 2015:12)
Marknadsdomstolen fastställde tingsrättens dom. 

Räddningstjänsten Dala Mitt

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

Läs pressmeddelande om Marknadsdomstolens dom

2011-05-26
(Dnr 304/2010)
Yrkande om att Räddningstjänsten Dala Mitt ska förbjudas att vägra ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsområde.

2013-01-30
(T 7924-11)
Tingsrätten lämnade ärendet utan bifall. Konkurrensverket överklagade domen till Marknadsdomstolen.

2014-01-31
(MD 2014:1)
Marknadsdomstolen ändrade tingsrättens dom och Räddningstjänsten Dala Mitts förfarande förbjöds vid vite om en miljon kronor, enligt Konkurrensverkets
yrkande.

Skelleftebuss

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

Läs pressmeddelande om tingsrättens dom

2011-05-31 
(Dnr 391/2011)
Yrkande om att Skelleftebuss Aktiebolag, vid vite om en miljon kronor, ska förbjudas att bedriva säljverksamhet i form av beställningstrafik där annan än Skellefteå kommun är beställare. 

2013-07-12
(T 8160-11)
Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan och förbjöd Skelleftebuss att bedriva verksamheten vid vite om en miljon kronor.

 

 

Mälarenergi - bredband

Läs pressmeddelande om stämningsansökan

Läs om tingsrättens dom

2011-07-22
(Dnr 438/2011)
Yrkande om att Mälarenergi Stadsnät AB ska förbjudas att bedriva säljverksamhet bestående i tillhandahållande av kommunikations-operatörstjänster i Eskilstuna kommun och i Hallstahammars kommun. Yrkandet förenas med vite om tre miljoner kronor.

2014-04-11
(T 9290-11)
Efter att stämningsansökan ingivits omorganiserades försäljningen av kommunikations­operatörstjänster till ett kommunal­förbund tillsammans med Eskilstuna och Hallstahammars kommuner. Konkurrensverket drog därför tillbaks talan i målet.

 

 

 

Avskrivningsbeslut (urval av allmänintresse)

Företag/AktörKonkurrensverket (KKV)

Mobila betallösningar för parkering

2020-03-06
(Dnr 304/2018 och 327/2018)
2019-09-26
(Dnr 304/2018 och 327/2018)
Konkurrensverket utredde om Göteborgs Stads och det kommunala bolaget Göteborgs Stads Parkerings AB:s val att inte teckna avtal med privata leverantörer av mobila betallösningar för parkering om inhämtande av parkeringsavgifter på kommunala parkeringsplatser i Göteborg kunde utgöra missbruk av dominerande ställning eller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverket konstaterade att kommuner och kommunala bolag i stor utsträckning har möjlighet att välja om de vill tillhandahålla tjänster i egen regi eller om de vill ingå avtal med och köpa tjänster från privata aktörer. Under de omständigheter som var aktuella i ärendena fann Konkurrensverket inte anledning att fortsätta utredningen. Konkurrensverket utredde även om Göteborgs Stads Parkerings AB:s tillhandahållande av en egenutvecklad mobil betallösning inom Mölndals kommun kunde snedvrida eller hämma konkurrensen. Konkurrensverket fann inte att verksamheten inom Mölndals kommun hade sådana negativa effekter på konkurrensen att en fortsatt utredning var motiverad. Konkurrensverket fattade två separata beslut i utredningen, ett beslut om att skriva av ärendena i de delar som avsåg förutsättningarna för privata aktörer att erbjuda mobila betallösningar för parkering på kommunala parkeringsplatser inom Göteborgs kommun och ett beslut om att skriva av ärendena i de delar som avsåg verksamheten inom Mölndals kommun.

Samhall AB – försäljning av städtjänster

2018-12-12
(Dnr 260/2017)
Konkurrensverket har granskat om Samhalls försäljning av städtjänster riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen. Utredningen visar att Samhalls prisnivå i genomsnitt förefaller vara något lägre än konkurrenternas men att Samhall har ändrat sina rutiner och riktlinjer för att säkerställa en marknadsmässig prissättning. Konkurrensverket fann sammanfattningsvis inte skäl att utreda ärendet vidare.

Kraftringen Service AB – elkraft och offentlig belysning

2018-02-09
(Dnr 358/2017)
Ett företag verksamt med entreprenad- och servicetjänster inom elkraft och offentlig belysning gjorde i ett klagomål gällande att det konkurrerande och kommunalägda bolaget Kraftringen Service AB bedrev verksamhet som innebar en snedvridning av konkurrensen. Konkurrensverket har i ärendet ålagt Kraftringen att tillhandahålla information om bl.a. avkastningskrav och upphandlingar som bolaget har deltagit i. Utredningen gav inte några tydliga indikationer på att Kraftringens verksamhet påverkade konkurrensen på ett negativt sätt. Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare.

Helsingborgs stad – trådlös internetanslutning

2015-12-14
(Dnr 706/2014)
När Helsingborg i centrala staden öppnade ett tiotal zoner för fri surf (wifi) utomhus i centrala delar av kommunen inledde Konkurrensverket en utredning för att granska om det bröt mot konkurrensreglerna. Konkurrensverkets uppfattning var att Helsingborgs agerande till stor del saknade stöd i kommunallagen. För ingripande enligt konkurrensreglerna krävs dock även att agerandet har en betydande marknadspåverkan. Konkurrensverket ansåg inte att Helsingborg ännu har gått över denna gräns och var därför av uppfattningen att det saknades förutsättningar för att ingripa och beslutade av den anledningen att inte utreda ärendet vidare.

InPort, Helsingborgs kommun

2014-09-02
(Dnr 535/2012)
Efter att Konkurrensverket initierat en utredning rörande Helsingborgs kommuns försäljning av logistiklösningar till terminaler genom det helägda dotterbolag InPort sålde Helsingborgs kommun bolaget. Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare.

Malmö kommun - bowlingarena

2013-01-30
(Dnr 62/2012)
Efter att Konkurrensverket initierat en utredning rörande Malmö kommuns förslag på att låta uppföra och hyra ut en nationalarena för bowling i Malmö avvecklade kommunen planerna.  Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare.

SMHI

2012-07-02
(Dnr 800/2011)
Efter att Konkurrensverket initierat en utredning rörande SMHI:s avgiftspolicy för uttag av basinformation såsom data och produkter från SMHI:s anslagsfinansierade verksamhet beslutade SMHI att från den 1 januari 2014 fritt tillgängliggöra basinformationen och sätta leveransavgiften till högst marginalkostnad. Mot bakgrund av SMHI:s beslut om förändrade avgifter beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare.

Kristianstad kommun - larmcentraltjänster

2012-03-06
(Dnr 270/2011)
Efter att Konkurrensverket initierat en utredning rörande den kommunala räddningstjänstens försäljning av larmcentralstjänster beslutade räddningstjänsten att påbörja uppsägning av de avtal som kategoriserats som konkurrensbegränsande. Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare. Vid uppföljning konstaterades att räddningstjänsten sagt upp sina avtal avseende larmcentralstjänster löpande.

Casino Cosmopol (Svenska Spel)

2011-01-12
(Dnr 451/2010)
Efter att Konkurrensverket initierat en utredning rörande AB Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol och den restaurangverksamhet som företaget bedrev förändrade Casino Cosmopol verksamheten efter Konkurrensverkets påpekanden. Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare.

Kalmar Vatten

2010-09-24
(Dnr 15/2010)
Efter att Konkurrensverket initierat en utredning rörande Kalmar Vatten AB:s uppdragsverksamhet på den privata delen av vatten- och avloppsnätet vidtog företaget åtgärder för att minska den externa försäljningen och de konkurrensbegränsande effekterna. Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare.

 

 

Horisontella konkurrensbegränsande samarbeten

Vertikala konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Företagskoncentrationer

Övriga beslut och domar