Innehåll på sidan

Publicerad 7 november 2023

Otillbörliga handelsmetoder, Analys i korthet, 2023:17

Konkurrensverkets tillsyn av otillbörliga handelsmetoder

I en analys i korthet redogör vi för vårt tillsynsarbete och de ärenden som vi har utrett enligt LOH. Analysen bygger delvis på material som redan publicerats i Konkurrensverkets årsredovisningar och tillsynsrapporter för 2021 och 2022.

Konkurrensverkets målsättning med tillsynen enligt LOH är effektiv tillsyn och hög regelefterlevnad. En hög regelefterlevnad kräver en hög regelkännedom. Mot denna bakgrund lade Konkurrensverket ett stort fokus redan under 2021 på externa kommunikationsinsatser.

Konkurrensverket införde från årsskiftet 2022/2023 interna tidsfrister för utredningarna avseende otillbörliga handelsmetoder. Tidsfristerna effektiviserar utredningarna och tydliggör för både den köpare som utreds och klaganden som lämnat information hur tillsynsutredningen kommer gå till det specifika fallet. Målet är att det ska fattas ett slutligt beslut i ärendet inom åtta till tolv månader från det att myndigheten genomfört den första utredningsåtgärden mot köparen som är föremål för utredning. Tidsfristerna gäller för ärenden där den första utredningsåtgärden vidtagits efter den 1 januari 2023. Hur lång tid det tar innan ett slutligt beslut fattas beror på bland annat på ärendets komplexitet och om utredningen i sig är svårgenomförd. Konkurrensverket strävar dock alltid efter att utreda ärendena så skyndsamt som möjligt utan att göra avkall på kvaliteten i utredningen.

Vid sidan av utredningar om misstänkta överträdelser av LOH arbetar Konkurrensverket med förebyggande insatser för att uppnå en effektiv tillsyn. Som exempel kan nämnas de ställningstaganden som publiceras för att förklara hur Konkurrensverket ser på tolkning och tillämpning av bestämmelserna i LOH. Dessa är inte rättsligt bindande, men ger en bild av hur Konkurrensverket kommer att agera ifall frågan blir aktuell för tillsyn. Det pågår ett regelbundet och aktivt arbete med olika kommunikationsinsatser i syfte att öka regelkännedomen och regelefterlevnaden.

I egenskap av tillsynsmyndighet har Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska UTP-lagstiftningen, lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. Utvärderingen ska bestå av dels en återrapportering två år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2023, dels en slutrapportering fyra år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2025. Utifrån uppdraget ska utvärderingen ske med avseende på villkor och konsekvenser som LOH fört med sig för varje led i jordbruks- och livsmedelskedjan. Denna analys i korthet är skriven inom ramen för den återrapportering som redovisade den 1 november 2023.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 24

Ladda ner rapport
1,32 MB