Innehåll på sidan

Publicerad 7 november 2023

Otillbörliga handelsmetoder, Analys i korthet, 2023:16

Vad har hänt vid förhandlingsbordet?

Inom ramen för vår utvärdering har vi undersökt branschaktörernas syn på LOH. En vanligt förekommande synpunkt är att det finns en skepsis bland leverantörerna att anmäla överträdelser. Även brist på tid och resurser hindrar leverantörer från att vända sig till Konkurrensverket.

Med beaktande av att utvärderingen huvudsakligen ska ta sikte på hur lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH, har påverkat villkoren inom marknaden har Konkurrensverket tillfrågat relevanta aktörer om deras åsikter kring lagstiftningen. 

Både köpare och leverantörer har framfört att det finns en bristande kännedom om LOH hos framför allt mindre leverantörer. Konkurrensverket kommer att mot denna bakgrund att se över vilka ytterligare insatser som behöver göras för att i framtiden nå ut till en bredare krets än idag, både för att arbeta med kännedomen om LOH och för att förtydliga vilka sekretess-regler som gäller vid anmälan av en överträdelse. 

Konkurrensverket konstaterar samtidigt att LOH fortfarande är en förhållandevis ny lagstiftning och att det därför är vanskligt att dra några slutsatser om vilka konsekvenser som regelverket i dess nuvarande utformning på sikt kommer att medföra för villkoren på marknaden samt maktbalansen mellan marknadsaktörerna. Rättspraxis kommer att utvecklas i takt med att LOH är ikraft under längre tid, fler ärenden handläggs av Konkurrensverket och det så småningom finns domstolsavgöranden. I sammanhanget ska det framhållas att leverantörerna har efterfrågat att lagen får ett större tillämpningsområde medan köparna framfört önskemål om tydlighet i form av praxis och inte ytterligare lagstiftning.

I egenskap av tillsynsmyndighet har Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska UTP-lagstiftningen, lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. Utvärderingen ska bestå av dels en återrapportering två år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2023, dels en slutrapportering fyra år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2025. Utifrån uppdraget ska utvärderingen ske med avseende på villkor och konsekvenser som LOH fört med sig för varje led i jordbruks- och livsmedelskedjan. Denna analys i korthet är skriven inom ramen för den återrapportering som redovisade den 1 november 2023.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 12

Ladda ner rapport
921,28 kB