Innehåll på sidan

Publicerad 7 november 2023

Otillbörliga handelsmetoder, Analys i korthet, 2023:15

På väg mot färre otillbörliga handelsmetoder?

För att kartlägga förekomsten av otillbörliga handelsmetoder och kännedomen om LOH har Konkurrensverket genomfört enkätundersökningar riktade till leverantörer inom livsmedelskedjan. I en analys redogör vi för och analyserar resultaten från undersökningarna och vilken inverkan lagen har haft för aktörer i branschen.

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH, trädde i kraft den 1 november 2021. Lagen har sin bakgrund i det så kallade UTP-direktivet som stadgar en miniminivå mot vissa handelsmetoder och kontraktsmässiga arrangemang. Direktivet är framtaget med utgångspunkt i att det är vanligt förekommande med obalanser i förhandlingsstyrkan mellan köpare och leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter, varför det finns ett behov av lagstadgat skydd gentemot den starkare handelspartnern. Två av bestämmelserna är centrala. Den första rör den så kallade svarta listan som stadgar handelsmetoder som är förbjudna under alla omständigheter. Den andra rör den så kallade gråa listan som innehåller handelsmetoder som är förbjudna om inte parterna klart och tydligt avtalat om dem i förväg.

Konkurrensverket har vid två olika tillfällen genomfört enkätundersökningar riktade till leverantörer inom jordbruks- och livsmedelskedjan för att kartlägga bland annat förekomsten av otillbörliga handelsmetoder samt kännedomen om LOH. Den första enkätundersökningen, hädanefter nollmätningen, genomfördes mellan januari och mars 2021. Den andra enkätundersökningen, hädanefter ettmätningen, genomfördes mellan september och november 2022. Enkäterna har skickats ut digitalt med hjälp av producentorganisationer som har distribuerat dem till sina medlemmar. De har även skickats ut till samtliga länsstyrelser och hushållningssällskap i Sverige.

I denna analys följer en redogörelse för och analys av resultaten från noll- och ettmätningarna. Analysen tar sikte på den inverkan som lagstiftningen har haft för aktörerna som är verksamma inom handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter.

I egenskap av tillsynsmyndighet har Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den svenska UTP-lagstiftningen, lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. Utvärderingen ska bestå av dels en återrapportering två år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2023, dels en slutrapportering fyra år efter lagen trädde i kraft, dvs. den 1 november 2025. Utifrån uppdraget ska utvärderingen ske med avseende på villkor och konsekvenser som LOH fört med sig för varje led i jordbruks- och livsmedelskedjan. Denna analys i korthet är skriven inom ramen för den återrapportering som redovisade den 1 november 2023.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 36

Ladda ner rapport
1005,05 kB