Innehåll på sidan

Konkurrensverket granskar överlåtelser av kommunala fastigheter

Konkurrensverket har inlett en granskning av sex olika hyresupplägg som ska tillgodose myndigheters behov av verksamhetslokaler. Fem av de granskade uppläggen rör Stockholms stad och ett rör Uddevalla kommun. Att ge vägledning vad gäller myndigheters anskaffning av lokaler är ett av syftena med granskningen.

Offentlig sektors behov av investeringar i nya verksamhetslokaler och reinvesteringar i befintliga samhällsfastigheter är stort. Enligt Kommuninvest beror behovet på en rad olika faktorer som exempelvis ökande befolkningstillväxt, en ändrad demografisk struktur med en alltmer åldrande befolkning och eftersatt underhåll för de samhällsfastigheter som byggdes på 60- och 70-talet.

Konkurrensverket har genom sin omvärldsbevakning noterat att kommuner tillämpar olika typer av hyresupplägg för att tillgodose sitt behov av verksamhetslokaler. Ett exempel är Stockholms stad som vid försäljning och upplåtelse av kommunala fastigheter villkorat överlåtelserna av fastigheterna med åtaganden om nybyggnation och renoveringar av befintliga verksamhetslokaler. Av de uppgifter som Konkurrensverket har tagit del av har staden å sin sida åtagit sig att hyra de aktuella verksamhetslokalerna när dessa är färdigställda.

En återkommande frågeställning inom upphandlingsområdet är under vilka omständigheter en överenskommelse som innefattar ett hyresavtal behöver föregås av en annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket ser här ett behov av vägledning då kommuner och andra upphandlande myndigheter hanterar frågan på olika sätt, samtidigt som det inte finns så mycket praxis på området.

Det är bland annat mot den bakgrunden Konkurrensverket har inlett en granskning av fem hyresupplägg som rör Stockholms stad och ett som rör Uddevalla kommun. Om granskningen visar att uppläggen bryter mot LOU kan Konkurrensverket komma att ansöka om upphandlingsskadeavgift, eller fatta tillsynsbeslut.

Förhoppningen är också att resultatet av granskningen ska vara vägledande även för andra myndigheter som är i behov av anskaffning av lokaler via externa aktörer.

Dokument och länkar

Ta del av Konkurrensverkets pågående och avslutade ärenden som rör upphandlande myndigheters anskaffning av verksamhetslokaler.

Domstolsverket

Bodens kommun

Nynäshamns kommun

Senast uppdaterad: 2022-06-16

Artikel16 juni 2022