Innehåll på sidan

Ändringar i konkurrenslagen och ny konkurrensförordning börjar gälla

Ändringarna i konkurrenslagen och den nya konkurrensförordningen som trädde i kraft den 1 mars 2021 är en följd av ett EU-direktiv från 2018 som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU.

I och med att konkurrenslagen anpassas till EU-direktivets bestämmelser får Konkurrensverket nya verktyg till sitt förfogande. Här är några av de viktigaste förändringarna.

Beslut om konkurrensskadeavgift

Från den 1 mars 2021 kan Konkurrensverket besluta att ett företag som bryter mot konkurrensreglerna ska betala en konkurrensskadeavgift. Tidigare var det Patent- och marknadsdomstolen som beslutade om konkurrensskadeavgift.

Läs mer om konkurrensskadeavgift

Beslut om utredningsskadeavgift

Konkurrensverket kan besluta att ett företag som hindrar eller inte följer våra utredningsåtgärder i vissa fall kan bli skyldigt att betala en typ av böter som kallas utredningsskadeavgift. Denna skyldighet gäller när vi utreder om företaget har överträtt något av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten eller missbruk av dominerande ställning. Endast de företag som vi utreder för sådana överträdelser kan bli skyldiga att betala utredningsskadeavgift.

Läs mer om utredningsskadeavgift

Utökade befogenheter i samband med platsundersökningar

Konkurrensverket får utökade befogenheter i samband med platsundersökningar hos den som är föremål för utredning. Konkurrensverket får försegla företagslokaler, bokföring eller affärshandlingar i den omfattning som det är nödvändigt för att genomföra undersökningen.

Nya allmänna råd om eftergift och nedsättning och upphävda allmänna råd om näringsförbud

Som en följd av de förändrade reglerna har Konkurrensverket beslutat om nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift.

I samband med översynen av de allmänna råden om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift har Konkurrensverket även sett över de allmänna råden om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Konkurrensverket har beslutat att upphäva de nuvarande allmänna råden på detta område från den 1 mars 2021.

Läs mer om nya allmänna råd om eftergift och nedsättning och upphävda allmänna råd om näringsförbud

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Nyhet1 mars 2021