Innehåll på sidan

När du beviljats forskningsbidrag

Om du fått forskningsbidrag från Konkurrensverket finns det vissa rutiner att följa. Du behöver till exempel skicka in blanketter om rekvisition till oss. När projektet är avslutat vill vi också att du skickar en slutredovisning med en sammanfattning av projektet.

Du som har sökt bidrag hos oss får ett personligt besked om din ansökan har fått bidrag eller inte. Bidragsbesluten skickas i normalfallet ut i slutet av maj.
Så hanterar vi din ansökan

När du fått bidrag

Vi skickar ut ett kontrakt – godkännande av mottagande av forskningsmedel – till dig som har beviljats forskningsbidrag. Tillsammans med kontraktet bifogar vi också två blanketter för rekvisition, som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Vi betalar ut forskningsbidrag först när blanketterna kommit in till oss. Utbetalningarna sker två gånger per år, i juli och december.

Pågående projekt

Under tiden som ditt projekt pågår ska du skicka in en kortfattad delredovisning över hur arbetet fortlöper två gånger per år, senast den 30 juni och den 30 november. Utbetalningen av nästkommande del av bidraget sker först när delredovisningen kommit in till oss.

När projekt avslutats

När projektet är avslutat ska du skicka in en slutredovisning av projektet till oss som ska bestå av: 

  • en sammanfattning av projektet
  • en ekonomisk slutredovisning
  • resultat från forskningsprojektet

Sammanfattningen (max två A4-sidor) av projektet är en beskrivning av projektet i sin helhet, det vill säga av problemställning, syfte, metod, resultat, analys och eventuella slutsatser och rekommendationer. Bifoga även en referenslista med URL-länkar till producerade artiklar, paper, böcker och avhandlingar.

Den ekonomiska slutredovisningen ska tydligt visa hur de beviljade forskningsbidragen har använts under projektets gång. Om det finns outnyttjade medel kvar ska de betalas tillbaka till Konkurrensverket. Vänd dig till lärosätets ekonomiavdelning för den ekonomiska slutredovisningen.

Resultaten från forskningsprojektet (paper, artiklar, böcker och avhandlingar med mera) ska skickas in till oss. Du kan med fördel skicka dem i elektroniskt format (pdf) eller i pappersformat om inte något annat är möjligt.

Försening av projekt

Eventuella förseningar av projektet som till exempel vid långvarig sjukdom eller föräldraledighet ska du meddela skyndsamt till funktionsansvarig för forskningsfrågor. Om du tar andra uppdrag som riskerar att försena projektet vill vi också gärna att du meddelar oss.