Innehåll på sidan

Universeum AB

Här kan du ta del av ärende dnr 468/2020, tillsynsbeslut angående Universeum AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om offentligt styrt organ.

Tillsynsbeslut

2023-09-18
(Dnr 467–469/2020, 758/2020)

Konkurrensverket har granskat Stiftelsen Korsvägen och Universeum AB och funnit att Stiftelsen och dess helägda dotterbolag Universeum är sådana offentligt styrda organ som enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling av koncessioner ska jämställas med en upphandlande myndighet när man tillämpar lagarna. Enligt Konkurrensverket har Universeum brutit mot upphandlingsregelverket genom att inte tillämpa reglerna om annonsering när de ingick kontrakt om dels drift av restaurangverksamhet, dels byggentreprenad.

Konkurrensverket förutsätter att Stiftelsen och Universeum säkerställer att framtida anskaffningar sker i enlighet med upphandlingsregelverket.

Ärendena med dnr 467–469/2020 och 758/2020 avslutas.

Ta del av Konkurrensverkets tillsynsbeslut, dnr 467–469/2020 och 758/2020

Universeum AB

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 468/2020

Årtal

2020