Innehåll på sidan

Stiftelsen Korsvägen

Här kan du ta del av ärende dnr 758/2020, tillsynsbeslut angående Stiftelsen Korsvägen.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling och eventuellt vägledande eftersom ett beslut skulle kunna klargöra frågor kopplade till bedömningen om aktör är ett offentligt styrt organ.

Tillsynsbeslut

2023-09-18
(Dnr 467–469/2020, 758/2020)

Konkurrensverket har granskat Stiftelsen Korsvägen och Universeum AB och funnit att Stiftelsen och dess helägda dotterbolag Universeum är sådana offentligt styrda organ som enligt lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling av koncessioner ska jämställas med en upphandlande myndighet när man tillämpar lagarna. Enligt Konkurrensverket har Universeum brutit mot upphandlingsregelverket genom att inte tillämpa reglerna om annonsering när de ingick kontrakt om dels drift av restaurangverksamhet, dels byggentreprenad.

Konkurrensverket förutsätter att Stiftelsen och Universeum säkerställer att framtida anskaffningar sker i enlighet med upphandlingsregelverket.

Ärendena med dnr 467–469/2020 och 758/2020 avslutas.

Ta del av Konkurrensverkets tillsynsbeslut, dnr 467–469/2020 och 758/2020

Stiftelsen Korsvägen

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Hotell, restaurang och konferens

Bygg och anläggning

Utbildning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 758/2020

Årtal

2020