Innehåll på sidan

Solna kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 230/2022, tillsynsbeslut angående Solna kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte och behov av vägledning om informationsansvaret enligt lagen om valfrihetssystem.

Tillsynsbeslut

2022-11-02
(Dnr 230/2022)

Solna kommun har i sitt valfrihetssystem avseende ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), brustit i sitt informationsansvar enligt 9 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). I ett tillsynsbeslut riktar Konkurrensverket kritik mot Solna kommun för att inte ha vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att enskilda ges information i enlighet med 9 kap. 1 § LOV.

Ta del av tillsynsbeslutet

Solna kommun

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 230/2022

Årtal

2022