Innehåll på sidan

Polismyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 675/2021, Polismyndigheten.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-05-11
(dnr 358/2022)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar att Polismyndigheten ska betala 1 200 000 (en miljon tvåhundratusen) kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2022-12-01
(9813-22)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Polismyndigheten ska betala 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Kammarrätten

2023-04-13
(7456-22)

Kammarrätten avslår Polismyndighetens överklagande och beslutar att Polismyndigheten ska betala 1 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av kammarrättens dom

Ärendet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som den 12 september 2023 meddelade prövningstillstånd (domstolens mål nr 2752-23). Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om vissa ändringar i ersättningsvillkoren i ett ramavtal utgör en otillåten direktupphandling därför att ändringarna innebär att ramavtalets övergripande karaktär ändras.

Högsta förvaltningsdomstolen

2024-04-18
(2752-23)

Högsta förvaltningsdomstolen har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen gällande tolkningen av de unionsrättsliga bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om ändringar av kontrakt under löptiden.

Ta del av Högsta förvaltningsdomstolens protokollsbilaga med begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Polismyndigheten

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 675/2021

dnr 358/2022

Årtal

2022