Innehåll på sidan

Polismyndigheten

Här kan du ta del av ärende dnr 371/2021, frivillig ansökan om att Polismyndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-06-10
(dnr 371/2021)

Konkurrensverket yrkar 2 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket anser att Polismyndigheten har brutit mot LOU genom att ingå avtal avseende bärgningstjänst utan föregående annonsering trots att förutsättningarna för ett sådant agerande saknades.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-09-30
(18613-21)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Polismyndigheten ska betala 2 000 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Polismyndigheten

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 342/2020

dnr 371/2021

Årtal

2021