Innehåll på sidan

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Här kan du ta del av ärende dnr 351–354/2021, obligatorisk ansökan om att Norrköping Norrevo Fastigheter AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Obligatorisk ansökan eftersom avtal har fått bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-06-04
(Dnr 351–354/2021)

Konkurrensverket yrkar på sammanlagt 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten i Linköping (mål nr 6421-20 och 6422-20) har fastställt att tre avtal som har ingåtts mellan Norrevo Fastigheter och Samhall AB, och ett avtal som ingåtts mellan Norrevo Fastigheter och Exiso AB, får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, trots att förutsättningarna för ogiltighet var uppfyllda.

Konkurrensverket ska i en sådan situation ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 351/2021

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 352/2021

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 353/2021

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 354/2021

Förvaltningsrätten

2021-08-23
(4449-21, 4452-21, 4453-21, 4454-21)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökningar och beslutar att Norrköping Norrevo Fastigheter AB ska betala sammanlagt 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgifter.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 193/2021

dnr 217/2021

dnr 351/2021

dnr 352/2021

dnr 353/2021

dnr 354/2021

Årtal

2021