Innehåll på sidan

Centralsjukhuset i Kristianstad

Här kan du ta del av ärende dnr 806/2022, frivillig ansökan om att Region Skåne ska betala upphandlingsskadeavgift.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2022-12-15
(Dnr 806/2022)

Konkurrensverket yrkar på 250 000 kronor i  upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Region Skåne brutit mot LOU genom att ingå avtal om verksamhetschef vid Centralsjukhuset i Kristianstad utan föregående annonsering. Eftersom förutsättningar för att ingå avtal utan föregående annonsering saknades utgör det ingångna avtalet en otillåten direktupphandling.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2023-04-13
(13715-22)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Region Skåne ska betala en upphandlingsskadeavgift om 250 000 kronor.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Centralsjukhuset i Kristianstad

Region Skåne

Åtgärd

Frivillig ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Vård och omsorg

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 806/2022

dnr 316/2022

Årtal

2022