Lagar och förordningar

Offentlig upphandling

RubrikLag

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

SFS 2016:1145

Engelsk översättning av lagen om offentlig upphandling (LOU)

2016:1145

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) vatten, energi, transporter och posttjänster SFS 2016:1146
Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) SFS 2016:1147
Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) SFS 2011:1029
Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster SFS 2011:846
Lagen om valfrihetssystem (LOV) SFS 2008:962
Lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen SFS 2010:536
Lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering SFS 2013:311
Lagen om offentlighet och sekretess SFS 2009:400

Förordningar

RubrikFörordning
Upphandlingsförordningen SFS 2016:1162
Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster SFS 2011:847
Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt SFS 2006:260
Förordning om statlig inköpssamordning SFS 1998:796
Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor SFS 2009:1

Tillkännagivande

RubrikTillkännagivande
Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling SFS 2020:8
Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling SFS 2011:1039
Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området SFS 2016:1226
Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling SFS 2007:1108

Förarbeten

Information om lagen om offentlig upphandling (2016:1145), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) och lagen om valfrihetssystem (2008:962) finns bland annat i följande förarbeten:

RubrikProposition
Nytt regelverk om upphandling 2015/2016:195
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 2010/11:150
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 2010/11:118
En ny energimärkningslag 2010/11:106 
Nya rättsmedel på upphandlingsområdet 2009/10:180
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd 2009/10:60
Upphandling från statliga och kommunala företag 2009/10:134
Vårdval i primärvården 2008/09:74
Lag om valfrihetssystem 2008/09:29
Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 2006/07:128

EU-direktiv och beslut om offentlig upphandling

RubrikDirektiv/beslut
Offentlig upphandling (LOU-direktivet) 2014/24/EU
Offentlig upphandling (LUF-direktivet) 2014/25/EU
Koncessioner (LUK-direktivet) 2014/23/EU
Offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet 2009/81/EG
Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling 2007/66/EG
Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten 89/665/EEG
Gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna 92/13/EEG
Undantag för vissa posttjänster KOM2009/46
Undantag när det gäller produktion och försäljning av el KOM2007/706
Tilldelning av koncessioner 2014/23/EU

EU-förordningar om offentlig upphandling

RubrikFörordning
Ändring av de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden
- meddelande om motvärden till tröskelvärdena
1336/2013
Gemensam terminologi (CPV) 213/2008
Standardformulär vid annonsering 842/2011
Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning 106/2008
Kollektivtrafik på järnväg och väg 1370/2007

Upphävd lagstiftning

RubrikLag/direktiv
Lagen om offentlig upphandling (LOU) SFS 2007:1091
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) SFS 2007:1092
Lagen om offentlig upphandling SFS 1992:1528
Offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 2014/25/EU
Offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (upphörde att gälla 18 april 2016) 2004/17/EG
Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (upphörde att gälla 18 april 2016) 2004/18/EG
EG-direktiv om offentlig upphandling av tjänster 92/50/EEG
EG-direktiv om offentlig upphandling av varor   93/36/EEG
EG-direktiv om offentlig upphandling av byggentreprenader 93/37/EEG

Relaterad information