Utredningar

Konkurrensverket utreder misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna. Många gånger ger tips från företagare och allmänhet upphov till en utredning.

Bilden nedan visar hur vi arbetar med en utredning från tips till beslut. Många ärenden går inte igenom hela processen utan avslutas redan vid misstanke eller tipsstadiet. En del ärenden avslutar vi också efter vår granskning och värdering av materialet eller efter parternas svar på vårt preliminära ställningstagande.

Anledningar till att vi avslutar ett ärende kan vara att vi bedömer att vi inte har tillräckliga bevis för att kunna driva ärendet vidare eller att ett företag upphör att bryta mot reglerna.

Utredningsprocessen börjar med tips/misstanke. Sen görs en förstudie och därefter ansökan till Stockholms tingsrätt om att få göra en undersökning hos företag. Därefter genomförs undersökningen hos företaget eller företagen. Ytterligare uppgifter inhämtas genom skriftliga frågor, förhör och intervjuer. Vi gör en granskning och värdering av uppgifterna och skickar förslag till beslut (preliminärt ställningstagande) till parterna. Därefter sker eventuellt muntligt förfarande. Sedan inväntar vi svar från parterna. Vi analyserar deras svar. Efter det tas ett beslut om att godta åtaganden eller beslut om ålägganden eller beslut om stämningsansökan. Slutligen så lämnas den eventuella stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

En tillsynsutrednings olika delar

Typiskt sett innehåller en utredning inom konkurrenstillsynen en inledande del som omfattar insamling och analys av material, en andra del där ett utkast till beslut utarbetas och där även part får tillfälle att ge synpunkter, samt en tredje del där generaldirektören fattar slutligt beslut i ärendet. Ett ärende kan när det är motiverat alltid avslutas vid tidigare tillfälle, till exempel genom att utredningen avslutas utan åtgärd.

Tidsfrister i våra utredningar

Konkurrensverket har beslutat om interna tidsfrister för konkurrenstillsynsutredningar. Med tidsfrister avses tidsramar som binder organisationen på så sätt att avsteg endast kan göras efter beslut av generaldirektören eller den som denna delegerar till. Enligt tidsfristerna ska Konkurrensverket fatta slutligt beslut efter som längst 23 månader från första externa utredningsåtgärd gentemot part i ärendet. En sådan utredningsåtgärd kan exempelvis utgöras av platsundersökning, kallelse till förhör eller åläggande att inkomma med uppgifter. Revidering av tidplanen kan bli aktuellt exempelvis vid omfattande dröjsmål att erhålla uppgifter från aktörer som vi utreder, överklaganden av beslut under handläggning eller andra oförutsedda frågor som uppkommer under utredningen.

Kommunikation av tidplan i konkurrenstillsynsutredningar

Konkurrensverket kommunicerar i början av ett ärende en övergripande tidplan till part för den första delen av utredningen, dvs. den del som omfattar insamling och analys. När det är möjligt, vanligen vid utgången av den första delen av utredningen, kommuniceras en övergripande tidplan till part även för utredningens resterande delar.