Utredningar

Konkurrensverket utreder misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna. Många gånger ger tips från företagare och allmänhet upphov till en utredning.

Bilden nedan visar hur vi arbetar med en utredning från tips till beslut. Många ärenden går inte igenom hela processen utan avslutas redan vid misstanke eller tipsstadiet. En del ärenden avslutar vi också efter vår granskning och värdering av materialet eller efter parternas svar på vårt preliminära ställningstagande.

Anledningar till att vi avslutar ett ärende kan vara att vi bedömer att vi inte har tillräckliga bevis för att kunna driva ärendet vidare eller att ett företag upphör att bryta mot reglerna.

Utredningsprocessen börjar med tips/misstanke. Sen görs en förstudie och därefter ansökan till Stockholms tingsrätt om att få göra en undersökning hos företag. Därefter genomförs undersökningen hos företaget eller företagen. Ytterligare uppgifter inhämtas genom skriftliga frågor, förhör och intervjuer. Vi gör en granskning och värdering av uppgifterna och skickar förslag till beslut (preliminärt ställningstagande) till parterna. Därefter sker eventuellt muntligt förfarande. Sedan inväntar vi svar från parterna. Vi analyserar deras svar. Efter det tas ett beslut om att godta åtaganden eller beslut om ålägganden eller beslut om stämningsansökan. Slutligen så lämnas den eventuella stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.