Innehåll på sidan

Publicerad 24 augusti 2021

325/2021, 2021

Promemorian En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Fi2021/01980

I promemorian föreslås att den lagstadgade rätten till återköp och flytt ska gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Därutöver föreslås att bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar ska tillämpas även i fråga om sådana försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 juli 2007.

Konkurrensverket anser att retroaktivt verksam lagstiftning kan minska stabilitet och förtroende på de marknader som berörs eftersom avtalsparter tvingas att acceptera förändringar i avtal som kan stå i strid med den ursprungliga innebörden av avtalet, vilket sällan är önskvärt. En rättighet till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar är dock av sådan betydelse för konsumenternas möjligheter att påverka såväl den egna som efterlevandes ekonomiska situation att Konkurrensverket anser att fördelarna överväger den nackdel som förmedlare av aktuella fond- och depåförsäkringar kan lida. Utredningen gör i denna del bedömningen att det är osannolikt att fondinnehavare lämnar en förvaltare i sådan utsträckning att denne inte längre är solvent enligt lägsta lagstiftad nivå, och Konkurrensverket har ingen anledning att göra en annan bedömning i den frågan.

Konkurrensverket har även tidigare yttrat sig kring ökad rörlighet för innehavare av olika investerings- och försäkringsprodukter där tidsfönstret mellan köp och premieutbetalning är långt och eventuella möjligheter för köpare av produkterna att byta leverantör eller förvaltare kan vara såväl komplicerad som kostsam. (Fotnot 1: Se bland annat Konkurrensverkets rapport Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar, rapport 2016:12.)

Sammanfattningsvis anser Konkurrensverket att fördelarna med att i det här fallet ändra regleringen för avtal som i dag är minst 15 år gamla överväger nackdelarna, och ändringarna bör därför genomföras. Konkurrensverket tillstyrker förslagen.


Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit sakkunnige Max Brimberg.

Rikard Jermsten
Max Brimberg

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
173,01 Kb