Innehåll på sidan

Publicerad 2 juli 2021

Upphandling, 326/2021, 2021

Planering för försörjning av varor och tjänster

MSB: 2021-05986

Konkurrensverket välkomnar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning som ger statliga myndigheter stöd när de genomför dialog med företag i frågor som rör planering av varor och tjänster vid höjd beredskap och krig.

MBS:s vägledning är väl utformad sett till såväl innehåll som upplägg, men Konkurrensverket menar att vissa förtydliganden och tillägg bör göras ur ett konkurrensrättsligt och ett upphandlingsperspektiv.

I fråga om konkurrensreglerna finns viss risk för oklarheter och missförstånd. Det rör exempelvis frågan om hur information bör delas vid dialog med företag. Här vill Konkurrensverket framhålla att det faktum att information går att hämta i allmänna källor inte innebär att det alltid är möjligt att dela den. Ju känsligare informationen är desto restriktivare bör man vara med delning, även om informationen går att få tag i via allmänna källor.

Det är positivt att vägledningen tar upp vikten av att undvika akuta direktupphandlingar eftersom dessa ökar risken att resultera i otillåtna direktupphandlingar. Men här vill Konkurrensverket även se ett tillägg som klargör att akuta direktupphandlingar även riskerar att bli dyrare, minska öppenheten och öka risken för korruption.

Konkurrensverket framhåller vidare att det är viktigt att utformning av upphandlingar och kravställningar för att klara förhållanden med höjd beredskap eller krig inte ger oproportionerliga effekter på marknaden och konkurrensen när sådana förhållanden inte råder.

Hela remissvaret som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela remissvaret

Ladda ner remissvaret
496,56 Kb