Innehåll på sidan

S:t Eriks AB och Meag VA-System AB

Prövning av förvärv, dnr 178/2022 – S:t Eriks AB förvärv av Meag VA-System AB.

Konkurrensverkets beslut

2022-02-10
(Dnr 736/2021)

S:t Eriks AB köpte i oktober samtliga aktier i Meag VA-system AB som bland annat konstruerar, tillverkar och säljer betongprodukter för ledningssystem inom VA-sektorn. Konkurrensverket beslutar att ålägga S:t Eriks AB att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Ta del av Konkurrensverkets beslut om åläggande, dnr 736/2021

Konkurrensverkets beslut

2022-04-06
(Dnr 178/2022 )

Den 10 februari 2022 fattade Konkurrensverket beslut om att ålägga S:t Erik AB (S:t Eriks) att anmäla förvärvet av Meag VA-System AB (Meag). Detta efter att köpare av betongprodukter uppmärksammade Konkurrensverket på förvärvet som genomfördes den 21 oktober 2021. Koncentrationen var inte anmälningspliktig men Konkurrensverket fann att det var påkallat av särskilda skäl att koncentrationen prövades, bland annat mot bakgrund av indikationer på att den relevanta produktmarknaden kunde vara begränsad till betongprodukter för VA-infrastruktur samt att det inte kunde uteslutas att den relevanta geografiska marknaden var regional. S:t Eriks och Meag har en stark marknadsposition avseende betongprodukter och ett samgående mellan bolagen kunde ge upphov till ett minskat konkurrenstryck.

Konkurrensverket utredning pekar på att betongprodukter inom VA-infrastruktur möter ett konkurrenstryck från plastprodukter samt att den geografiska marknaden åtminstone är nationell.

Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att det inte är sannolikt att S:t Eriks förvärv av Meag påtagligt hämmar förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens.

Konkurrensverket lämnar S:t Eriks AB:s förvärv av ensam kontroll över Meag VA-System AB utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 178/2022

S:t Eriks AB

Meag VA-System AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Bygg och anläggning

Typ av beslut

Åläggande

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 736/2021

dnr 178/2022

Årtal

2021-2022