Innehåll på sidan

Sanerings Companiet i Malmö AB och Sopkärlstvätt i Malmö AB

Konkurrensverket har funnit att företagen Sanerings Companiet i Malmö AB och Sopkärlstvätt i Malmö AB bröt mot konkurrensreglerna när de kom överens om att de inte fick utföra tjänster som konkurrerade med varandras verksamhetsområden. Konkurrensverket har därför beslutat att Sopkärlstvätt i Malmö AB ska betala konkurrensskadeavgift på 1 219 000 kronor. Sanerings Companiet i Malmö AB beviljas eftergift från konkurrensskadeavgift.

Överenskommelsen

Sanerings Companiet i Malmö AB (”Sanerings Companiet”) har haft en överenskommelse med Sopkärlstvätt i Malmö AB (”Sopkärlstvätt”) som tillämpats mellan 2014 och 2019. Företagen kom i början av 2014 överens om att de inte skulle konkurrera med varandra utan i stället samarbeta mot övriga konkurrenter. Överenskommelsen uttrycktes i ett skriftligt avtal. I avtalet framgick även att företagen inte fick utföra tjänster som konkurrerade med varandras verksamhetsområden.

Företagen tillämpade överenskommelsen genom att enbart ägna sig åt sina respektive verksamheter och vidarebefordra förfrågningar av övriga tjänster till det andra företaget. Överenskommelsen tillämpades både i privata affärskontakter och i offentliga upphandlingar och var varken tidsmässigt eller geografiskt begränsad.

Konkurrensverkets bedömning

Konkurrensverket bedömer att Sanerings Companiet och Sopkärlstvätt har överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 2 kap. 1 § konkurrenslagen genom att dela upp sina respektive marknader sinsemellan.

Grundtanken bakom konkurrensreglerna är att samtliga aktörer självständigt ska bestämma hur de avser agera på marknaden. Detta krav på oberoende utesluter varje direkt eller indirekt kontakt mellan aktörerna som har till syfte eller får till resultat att antingen påverka en faktisk eller potentiell konkurrents marknadsbeteende eller att avslöja för en sådan konkurrent hur man har beslutat att uppträda eller överväger att uppträda på marknaden.

Överenskommelsen mellan Sanerings Companiet och Sopkärlstvätt ersatte ovissheten om motpartens framtida affärspolicy med ett praktiskt samarbete som innebar att företagen kunde ägna sig åt det egna verksamhetsområdet med vetskapen att de inte skulle konkurrensutsättas av varandra. Samarbetet innebar dessutom att företagen marknadsförde sina tjänster gemensamt och fördelade inkommande kunder efter uppdelningen av sina verksamheter.

Konkurrensskadeavgift och eftergift

Konkurrensverket har sedan mars 2021 egen beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift.

Enligt Konkurrensverkets beslut ska Sopkärlstvätt betala 1 219 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Konkurrensskadeavgiften har tagits fram i enlighet med Konkurrensverkets ställningstagande 2021:1 enligt vilken det framgår hur vissa omständigheter kan påverka konkurrensskadeavgiftens storlek.

Beslut om konkurrensskadeavgift kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Enligt Konkurrensverkets beslut beviljas Sanerings Companiet eftergift och slipper därför betala konkurrensskadeavgift. Företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket i början av 2021 och ansökte om eftergift. Företaget har även under den efterföljande utredningen aktivt samarbetat med myndigheten, och Konkurrensverket bedömer sammantaget att förutsättningarna för att bevilja eftergift i ärendet är uppfyllda.

Konkurrensverkets beslut

2022-12-01
(Dnr 121/2021)

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Sopkärlstvätt i Malmö AB har överklagat Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverkets diarienummer för överklagandet är 846/2022.

Patent- och marknadsdomstolen

2023-04-17
(PMÄ 19173-22)

Patent- och marknadsdomstolen beslutar att skriva av ärendet och att Konkurrensverkets beslut står fast, efter att Sopkärlstvätt i Malmö AB återkallat sitt överklagande.

Relaterad information

Sanerings Companiet i Malmö AB

Sopkärlstvätt i Malmö AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Gryningsräd

Konkurrensskadeavgift

Beslut från domstol

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 121/2021

dnr 288/2021

dnr 846/2022

Årtal

2021-2023