Innehåll på sidan

Norrsken AB

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 795/2019 – Norrsken AB.

Vad ärendet rör

Fråga om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Ett aktiebolag som ägs av flera olika offentliga aktörer säljer datakommunikationstjänster via fibernät. Bolaget säljer sina tjänster både som underleverantör och direkt till slutkund. Försäljning sker såväl inom som utanför ägarnas hemkommuner/regioner. Utredningen är initialt inriktad på försäljning av datakommunikationstjänster vid tillfälliga och tidsbegränsade evenemang.

Varför ärendet prioriterats

Bolagets agerande riskerar att potentiellt snedvrida konkurrensen och utestänga företag som kan utöva ett effektivt konkurrenstryck vid bland annat offentlig upphandling.

Ärendet rör även rättsfrågor där det finns behov av vägledning.

Konkurrensverkets beslut

2021-11-23
(Dnr 795/2019)

Konkurrensverket har utrett om det kommunala bolaget Norrsken bedriver försäljning av fiberkapacitet vid event i strid med reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Konkurrensverket har inte funnit några tydliga tecken på att bolaget bedriver säljverksamhet som hämmar eller snedvrider konkurrensen och avslutar därför utredningen.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Skrivelse till regeringen

2021-11-23
(Dnr 705/2021)

Konkurrensverket konstaterar att det finns en risk att kommuner bedriver verksamhet på fiber- och bredbandsområdet som ligger utanför den kommunala kompetensen, genom att utföra uppgifter som saknar kommunalt allmänintresse. Det råder dock oklarheter om var gränserna går på området. Nu vänder sig Konkurrensverket till regeringen för att få förtydligat vilka verksamheter kommuner får bedriva på fiber- och bredbandsområdet.

Ta del av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen

Norrsken AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Teknik, IT och telekom

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 795/2019

Årtal

2019-2021