Innehåll på sidan

Kraftringen Service AB - elkraft och offentlig belysning

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 358/2017 – Kraftringen Service AB

Konkurrensverkets beslut

2018-02-09
(Dnr 358/2017)

Ett företag verksamt med entreprenad- och servicetjänster inom elkraft och offentlig belysning gjorde i ett klagomål gällande att det konkurrerande och kommunalägda bolaget Kraftringen Service AB bedrev verksamhet som innebar en snedvridning av konkurrensen. Konkurrensverket har i ärendet ålagt Kraftringen att tillhandahålla information om bl.a. avkastningskrav och upphandlingar som bolaget har deltagit i. Utredningen gav inte några tydliga indikationer på att Kraftringens verksamhet påverkade konkurrensen på ett negativt sätt. Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att inte utreda ärendet vidare.

Ta del av Konkurrensverkets avskrivningsbeslut

Kraftringen Service AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 358/2017

Årtal

2017-2018