Innehåll på sidan

Frigoscandia AB och Norrmejerier AB

Konkurrensverkets utredning har visat att företagen Frigoscandia AB och Norrmejerier Ekonomisk förening bröt mot konkurrensreglerna när de delade upp kunder på marknaden mellan sig. Konkurrensverket har därför beslutat att Norrmejerier Ekonomisk förening ska betala konkurrensskadeavgift på 7 000 000 kronor. Frigoscandia AB anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och beviljas därför eftergift av konkurrensskadeavgiften.

Överenskommelsen

Frigoscandia AB (”Frigoscandia”) och Norrmejerier Ekonomisk förening (”Norrmejerier”) hade mellan 2011 och 2021 ett skriftligt samarbetsavtal om att agera underleverantör åt varandra vid utförandet av tempererade vägtransporter. Som en del i samarbetsavtalet hade företagen kommit överens om att inte konkurrera med varandra om vissa av de kunder som köpte tempererade vägtransporter.

Konkurrensverkets bedömning

Konkurrensverket bedömer att Frigoscandia och Norrmejerier har överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 2 kap. 1 § konkurrenslagen genom att ha delat upp kunder emellan sig.

Grundtanken bakom konkurrensreglerna är att samtliga aktörer självständigt ska bestämma hur de avser agera på marknaden. Detta krav på oberoende utesluter varje direkt eller indirekt kontakt mellan aktörerna som har till syfte eller får till resultat att antingen påverka en faktisk eller potentiell konkurrents marknadsbeteende eller att avslöja för en sådan konkurrent hur man har beslutat att uppträda eller överväger att uppträda på marknaden.

Överenskommelsen mellan Frigoscandia och Norrmejerier ersatte ovissheten om motpartens framtida affärspolicy med ett praktiskt samarbete som innebar att företagen kunde fokusera på sina egna kunder med vetskapen att de inte skulle utsättas för konkurrens av varandra.

Konkurrensskadeavgift och eftergift

Konkurrensverket har sedan mars 2021 egen beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift.

Enligt Konkurrensverkets beslut ska Norrmejerier betala 7 000 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Konkurrensskadeavgiften har tagits fram i enlighet med Konkurrensverkets ställningstagande 2021:1, som redovisar hur vi tolkar och tillämpar konkurrenslagens regler om konkurrensskade­avgift och där det framgår hur vissa omständigheter kan påverka konkurrensskadeavgiftens storlek.

Beslut om konkurrensskadeavgift kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.

Enligt Konkurrensverkets beslut beviljas Frigoscandia eftergift enligt 3 kap. 12 § konkurrenslagen och slipper därför betala konkurrensskadeavgift. Företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket i slutet av 2021 och ansökte om eftergift. Företaget har även under den efterföljande utredningen samarbetat med Konkurrensverket, och vi bedömer sammantaget att förutsättningarna för att bevilja eftergift i ärendet är uppfyllda.

Konkurrensverkets beslut

2023-07-05
(Dnr 718/2021)

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Beslutet har inte överklagats.

Relaterad information

Frigoscandia AB

Norrmejerier AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Distribution, logistik och transport

Typ av beslut

Konkurrensskadeavgift

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 718/2021

Årtal

2021-2023