Innehåll på sidan

Arla Foods amba

Utredning om missbruk av dominerande ställning, dnr 630/2015 och 210/2017 – Arla Foods amba

Konkurrensverkets beslut

2017-05-03
(Dnr 630/2015 och 210/2017)

Konkurrensverket granskade Arlas ändrade regler för hur dess medlemsföretag (mjölkbönder) får sälja mjölkråvara till konkurrerande mejerier. Konkurrensverket utredde om de ändrade reglerna utgjorde ett missbruk av dominerande ställning. Enligt Konkurrensverkets bedömning saknades skäl att prioritera en fortsatt utredning utifrån de rådande marknadsförhållandena. Konkurrensverket fann dock att Arla ändrat reglerna i strid med ett frivilligt åtagande som Konkurrensverket år 2010 godtagit i ett tidigare ärende. Konkurrensverket beslutade därför att återkalla beslutet att godta det frivilliga åtagandet, vilket ger Konkurrensverket möjlighet att utreda och ingripa mot Arlas regler om leveransplikt om det framöver skulle uppstå skäl att göra detta.

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 630/2015

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 210/2017. Återkallelse av beslut om att godta åtagande

Arla Foods amba

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 630/2015

dnr 210/2017

Årtal

2015-2017