Innehåll på sidan

Publicerad 27 juni 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:11

Konkurrensen i primärproduktionen

Primärproducenterna har enskilt små eller inga möjligheter att påverka vare sig sina inköps- eller försäljningspriser. Det finns jämfört med andra delar i livsmedelskedjan många företag i primärproduktionsledet och delmarknaderna är ofta fragmenterade. Undersökningen har inte visat på att det skulle vara konkurrensproblem i själva primärproduktionen som drivit upp priserna på livsmedel.

Under 2022 och 2023 har vi sett kraftiga prisökningar på livsmedel. Mot denna bakgrund initierade Konkurrensverket en bred genomlysning av livsmedelsbranschen för att undersöka om det finns konkurrensproblem i olika delar av livsmedelskedjan som bidragit till prisökningarna. Som en del i denna genomlysning har Konkurrensverket undersökt konkurrensen i primärproduktionsledet. Med primärproduktion avses det första ledet i livsmedelskedjan, bland annat de lantbrukare som odlar spannmål, oljeväxter, frukter eller grönsaker, föder upp djur för slakt eller mjölk samt fiskerinäring och biodlare.

Syftet med denna undersökning har varit att besvara frågorna om det finns indikationer på bristande konkurrens i primärproduktionsledet och vilken påverkan sådana indikationer kan ha haft på livsmedelspriserna samt om det finns strukturer som påverkar konkurrensen och priserna på livsmedel negativt. Denna analys i korthet är en sammanställning av resultatet av undersökningen.

Underlaget till analysen utgörs framför allt av uppgifter som Konkurrensverket hämtat in direkt från marknadskontakter inom primärproduktion genom en enkätundersökning och djupintervjuer med branschföreträdare. Till viss del används även uppgifter från Jordbruksverkets databas som rör kostnader samt däri hänvisade källor.

Bilaga

Relaterad information

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 22

Ladda ner rapport
1,65 MB