Innehåll på sidan

Publicerad 27 juni 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:10

Hinder för konkurrens i dagligvaru- och grossistledet

I den här analysen redogör vi för några av de preliminära slutsatser som Konkurrensverket kommit fram till i arbetet med den genomlysning av livsmedelsbranschen som bedrivits under våren 2023. Slutsatserna berör hinder för en effektiv konkurrens som vi identifierat i dagligvaru- och grossistledet.

Inom ramen för denna undersökning har Konkurrensverket hämtat in uppgifter och intervjuat flera aktörer inom såväl livsmedels- som fastighetsbranschen.

Undersökningen så här långt tyder på att det finns ett antal hinder mot att konkurrensutsätta dagligvarukedjorna. I dagligvaruledet har vi sett indikationer på hinder mot att etablera en ny dagligvarubutik och för en existerande butik att byta kedjetillhörighet. Det försvårar även för dagligvarukedjor att träda in i Sverige och konkurrensutsätta befintliga aktörer.

I grossistledet har vi sett indikationer på hinder vad gäller dagligvarubutikernas möjlighet att konkurrensutsätta dagligvarukedjornas grossistverksamheter genom att i större utsträckning använda sig av specialgrossister eller köpa direkt från leverantörerna.

Vi kan också konstatera att det redan sedan tidigare koncentrerade dagligvaruledet de senaste åren ytterligare koncentrerats genom företagsförvärv. Konkurrensverket bedömer att nuvarande koncentrationsregler är otillräckliga för att värna konkurrensen på redan koncentrerade marknader, såsom dagligvaruhandeln, och föreslår därför en skärpning av regelverket.

Relaterad information

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 15

Ladda ner rapport
893,27 kB