Innehåll på sidan

Tillämpningen av konkurrensreglerna mot bakgrund av kriget i Ukraina – gemensamt uttalande av European Competition Network (ECN)

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av kriget i Ukraina.

– Dagens gemensamma uttalande från EU:s konkurrensmyndigheter är en viktig signal och visar att vi stödjer Ukraina. I den nuvarande situationen med sanktioner och störningar kan det finnas behov av samarbeten mellan företag som normalt sett inte är lämpliga ur konkurrenssynpunkt. Konkurrensverket finns tillgängligt för informell rådgivning för företag som överväger sådana tillfälliga initiativ, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Gemensamt uttalande

 • Vi, ECN, ansluter oss till Europeiska rådets uttalande den 24 februari 2022 och fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands exempellösa militära aggression mot Ukraina. Vi står orubbligt sida vid sida med Ukraina och Ukrainas folk, som nu ställs inför detta krig. Vi är fullt medvetna om de sociala och ekonomiska konsekvenserna för såväl Ukraina som EU/EES.
   
 • Som konstaterat i vårt gemensamma uttalande om tillämpningen av konkurrensreglerna under coronakrisen har EU:s/EES olika konkurrensregelverk mekanismer som gör det möjligt att beakta hur marknader och ekonomin utvecklas, när så är lämpligt och nödvändigt. Konkurrensreglerna säkerställer att företag kan konkurrera på lika villkor. Denna målsättning är relevant även i tider då företag och ekonomin i stort påverkas negativt av en pågående kris.
   
 • ECN förstår att denna extraordinära situation kan leda till att företag behöver hantera allvarliga störningar som orsakas av krigets och/eller sanktionernas inverkan på den inre marknaden. Detta kan exempelvis innefatta samarbete för att (i) säkra inköp, leveranser och en rättvis fördelning av bristvaror och insatsvaror; eller (ii) lindra allvarliga ekonomiska effekter, inklusive sådana som uppstår till följd av efterlevnaden av sanktioner som införts av EU.
   
 • Med beaktande av rådande omständigheter är det sannolikt att samarbeten för att lindra effekterna av allvarliga störningar antingen inte skulle innebära en konkurrensbegränsning enligt artikel 101 i Fördraget om EU:s funktionssätt eller artikel 53 i EES-fördraget, eller skulle medföra effektivitetsvinster som med stor sannolikhet skulle uppväga en sådan begränsning. Under rådande omständigheter kommer ECN i alla fall inte aktivt ingripa mot absolut nödvändiga och tillfälliga åtgärder som särskilt vidtagits för att undvika allvarliga störningar som orsakats av krigets och/eller sanktionernas inverkan på den inre marknaden.
   
 • Om företag, efter att de har gjort en egen bedömning, är osäkra på om ett sådant samarbete är förenligt med EU:s/EES konkurrensregler kan de närsomhelst kontakta kommissionen, Eftas övervakningsmyndighet eller den berörda nationella konkurrensmyndigheten för informell rådgivning.
   
 • Samtidigt är det av största vikt att nödvändiga produkter (såsom energi, livsmedel och råvaror) förblir tillgängliga till konkurrenskraftiga priser och att den nuvarande krisen inte används för att urholka konkurrensen på lika villkor mellan företag. Därför kommer ECN inte tveka att ingripa mot företag som drar fördel av den rådande situationen genom att ingå karteller eller missbruka sin dominerande ställning.

Informell rådgivning hos Konkurrensverket

Om du har frågor eller vill ha informell rådgivning kring ett samarbetsinitiativ är du välkommen att ta kontakt med Konkurrensverkets tipsfunktion på eller på telefon 08-700 16 00 och uppge att du vill prata med tipsfunktionen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-03-21

Nyhet21 mars 2022