Innehåll på sidan

Genomlysning av livsmedelsbranschen

Det senaste årets höjda priser på livsmedel har haft en stor påverkan för svenska hushåll. Prisutvecklingen har väckt frågor om det finns eventuella konkurrensproblem inom livsmedelsbranschen och om det har lett till omotiverade prisökningar som drabbar konsumenterna. Här samlar vi material och uppdaterar löpande information om vår pågående genomlysning av livsmedelsbranschen.

Konkurrensverket genomför en bred genomlysning av livsmedelsbranschen i syfte att undersöka konkurrenssituationen inom branschen. I fem olika projekt tittar vi bland annat på om vinstmarginalerna har ökat inom de olika leden i livsmedelskedjan, hur stor del av prishöjningarna som förklaras av bristande konkurrens och om förvärven inom dagligvaruhandeln har påverkat prisbildningen. Vi undersöker även eventuella konkurrensproblem i grossist- och livsmedelsindustriledet, handelns egna märkesvaror (EMV), konsumenters köpbeteende och vilken påverkan uttalanden från företrädare för livsmedelsbranschen har haft på andra aktörers agerande.

Analys i korthet

Livsmedelskedjan

Konsumenterna har det senaste året mött ökade kostnader på en rad områden. På livsmedelsområdet har priserna stigit med över 20 procent, vilket innebär en historiskt hög ökningstakt. I en analys i korthet behandlar vi orsakerna till rådande prishöjningar på livsmedel och utvecklingen inom livsmedelskedjan. Syftet med analysen är bland annat att ge en bild av möjliga orsaker till prisökningarna på livsmedel och Konkurrensverkets tillsyn av livsmedelskedjan. I analysen redogör vi för utvecklingen inom livsmedelskedjan för att ge en översikt av hur krisen påverkar marknadsförhållandena i de olika livsmedelsleden.

Podcasten Konkurrenten

Livsmedelsbranschen – från producent till konsument

Matpriser, hög koncentration och bristande konkurrens i dagligvaruhandeln. Men hur ser livsmedelskedjan ut och vilka möjligheter har Konkurrensverket att agera mot eventuella oegentligheter? Martin Bäckström, enhetschef, och Ann-Britt Elenius, sakkunnig, ger en övergripande beskrivning av livsmedelsbranschen, en bakgrund till de höga matpriserna och klargör vilka verktyg Konkurrensverket har till sitt förfogande för att främja väl fungerande marknader.

Fördjupa dig

Rapport

Konkurrensen i livsmedelskedjan

Konkurrensverket fick 2018 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förhållanden som begränsar konkurrensen på marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Rapporten Konkurrensen i livsmedelskedjan redogör för konkurrenssituationen på de olika marknaderna i branschen. Den belyser även några specifika faktorer som kan påverka konkurrensen, till exempel handelns egna märkesvaror (EMV) och otillbörliga handelsmetoder. Resultatet i rapporten diskuteras även närmare i ett avsnitt av Konkurrensverkets podcast Konkurrenten.

Rapport

Egna varumärken på livsmedel – konsumtionsmjölk

Konkurrensverket belyser i denna rapport från 2016 teorier om utveckling för egna märkesvaror, erfarenheter från andra länder och illustrerar svenska förhållanden med marknaden för mjölk. Konsumtionsmjölk har valts som exempel eftersom det är en produkt där egna märkesvaror introducerades relativt sent och utvecklingen mot ökad andel av egna märkesvaror går snabbt.