Innehåll på sidan

Vägledning för köpare och leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Omfattas du av Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedels- och jordbrukskedjan? Vad innebär den nya lagstiftningen för dig som köpare eller leverantör av jordbruks- och livsmedelsprodukter? Nedan finner du vägledning som ska göra det enklare för dig att reda ut begreppen som används.

Både köpare och säljare omfattas av lagen

Är du en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro omfattas du av förbuden mot att använda de otillbörliga handelsmetoderna. Det innebär att även leverantörers avtal om livsmedels- och jordbruksprodukter omfattas av regelverket när avtal med dessa köpare sluts.

Handelsvaror som ingår i begreppet jordbruks- och livsmedelsprodukter

De varor som berörs av lagen är bland annat handel med levande djur, kött, fisk, mjölk och mejeriprodukter, ägg, honung, växter, frukter, kaffe, te och kryddor, spannmål, halm och foderväxter, animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, margarin, bet- och rörsocker, kakaobönor, vin av färska druvor och råtobak.

I bilaga I till Fördraget om Europeisk unionens funktionssätt (FEUF) framgår vad som omfattas av begreppet "jordbruks- och livsmedelsprodukter". Utöver det som framgår av bilagan omfattas även produkter som framställs för användning som livsmedel genom användning av produkter i bilagan. Varor som förädlas till livsmedel är till exempel korv, bröd, ost, glass, öl och chips.

Bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Köpare

Med köpare menas fysiska eller juridiska personer som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter. För att en köpare ska omfattas av lagen så krävs det att köparen är etablerad i Sverige och har en årsomsättning som överstiger två miljoner euro. Alla myndigheter, kommuner och andra offentligt styrda organisationer inom den europeiska unionen kan vara köpare och för dem finns det inget krav på årsomsättning. 

Leverantör

Leverantörer är alla som säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter, oavsett vilken årsomsättning de har. Leverantörer kan vara både fysiska och juridiska personer.

Konsumenter

Konsumenter omfattas inte av lagen. Vad som är en konsument definieras i 3 § marknadsföringslagen som en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Vad som gäller för befintliga avtal

Förbjudna handelsmetoder som använts innan lagen träder i kraft den 1 november 2021 kan inte bli föremål för sanktion då vi i Sverige inte använder oss av retroaktiv rättstillämpning, det vill säga om det inte var förbjudet när överträdelsen skedde. Med detta sagt så kan befintliga villkor och handelsmetoder som strider mot lagstiftningen utgöra en överträdelse efter den 1 november 2021, även om de avtalades om innan den 1 november 2021.

För att säkerställa att det inte sker överträdelser så bör ditt företag gå igenom befintliga avtal för att säkerställa att inga otillbörliga avtalsvillkor finns med eller att otillbörliga handelsmetoder används.

Lista över förbjudna villkor eller handelsmetoder

Svarta listan

Svarta listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna enlig lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder för livsmedels- och jordbruksprodukter. 

Förbjudna handelsmetoder

Gråa listan

Grålistade handelsmetoder är förbjudna om parterna inte kommit överens om dem på förhand. Det betyder att du kan förhandla om metoderna under förutsättning att dessa tydligt och klart framgår av avtalet.

Om du har frågor eller vill tipsa oss

Om du misstänker att ett villkor i ditt avtal, eller en handelsmetod som köparen använder, är förbjuden så kan du höra av dig till oss med en fråga eller ett tips.

Det enklaste sättet att kontakta oss är att mejla in din fråga, alternativt ringa växeln och be att få prata otillbörliga handelsmetoder.

Det enklaste sättet att skicka in ett tips eller en anmälan är att kontakta vår tipsfunktion! Du som anmäler eller tipsar kan välja att vara anonym och för anmälningar och tips gäller sekretess. 

Sekretess för uppgiftslämnare

Tipsa oss

Relaterad information