Innehåll på sidan

Vägledning för köpare och leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Omfattas du av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedels- och jordbrukskedjan? Vad innebär den nya lagstiftningen för dig som köpare eller leverantör av jordbruks- och livsmedelsprodukter? Nedan finner du vägledning som ska göra det enklare för dig att reda ut begreppen som används.

Både köpare och säljare omfattas av lagen

Är du en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro omfattas du av förbuden mot att använda de otillbörliga handelsmetoderna. För leverantörer innebär det att de avtal och förhandlingar om försäljning av livsmedels- och jordbruksprodukter som avtalats med dessa köpare omfattas av regelverket.

Handelsvaror som ingår i begreppet jordbruks- och livsmedelsprodukter

De varor som berörs av lagen är bland annat handel med levande djur, kött, fisk, mjölk och mejeriprodukter, ägg, honung, växter, frukter, kaffe, te och kryddor, spannmål, halm och foderväxter, animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, margarin, bet- och rörsocker, kakaobönor, vin av färska druvor och råtobak.

I bilaga I till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) framgår vad som omfattas av begreppet "jordbruks- och livsmedelsprodukter". Utöver det som framgår av bilagan omfattas även produkter som framställs för användning som livsmedel genom användning av produkter i bilagan. Varor som förädlats till livsmedel av produkter i bilagan är till exempel korv, bröd, ost, öl och chips.

Bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Köpare

Med köpare menas fysiska eller juridiska personer som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter. För att en köpare ska omfattas av lagen så krävs det att köparen eller leverantören är etablerad i Sverige och att köparen har en årsomsättning som överstiger två miljoner euro. Alla myndigheter, kommuner och andra offentligt styrda organisationer inom den europeiska unionen omfattas och för dem finns det inget krav på årsomsättning.

Årsomsättningen baseras på föregående räkenskapsår. Vid omräkning av årsomsättning i euro ska genomsnittskursen för föregående kalenderår som publiceras av Europeiska centralbanken tillämpas. Gräns för årsomsättning i svenska kronor för år 2022 är 20 293 000 kr.

Vid omräkning av årsomsättning i euro ska den genomsnittskurs som publiceras av Europeiska centralbanken tillämpas

Leverantör

Leverantörer är alla som säljer jordbruks- och livsmedelsprodukter, oavsett vilken årsomsättning de har. Leverantörer kan vara både fysiska och juridiska personer.

Konsumenter

Konsumenter omfattas inte av lagen. Vad som är en konsument definieras i 3 § marknadsföringslagen som en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Vad som gäller för befintliga avtal

När det gäller tidigare avtal så ger inte lagen utrymme för retroaktiv tillämpning. Detta innebär att vi inte kommer utreda överträdelser som inträffade innan lagen trädde i kraft den 1 november 2021. Befintliga avtal som innehåller otillbörliga villkor och handelsmetoder efter 1 november 2021 omfattas dock av lagstiftningen.

För att säkerställa att inga otillbörliga avtalsvillkor eller otillbörliga handelsmetoder används bör ditt företag gå igenom befintliga avtal.

Lista över förbjudna villkor eller handelsmetoder

Svarta listan

Svarta listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av livsmedels- och jordbruksprodukter. 

Förbjudna handelsmetoder

Gråa listan

Grålistade handelsmetoder är förbjudna om parterna inte kommit överens om dem på förhand. Det betyder att du kan förhandla om metoderna under förutsättning att dessa tydligt och klart framgår av avtalet.

Förbud enligt lagen

Om du har frågor eller vill tipsa oss

Vill du veta mer om lagstiftningen eller misstänker du att ett villkor i ditt avtal, eller en handelsmetod som köparen använder, är förbjuden så kan du höra av dig till oss.

Har du en fråga eller vill du träffa oss? Då är du välkommen att mejla eller ringa växeln och be att få prata otillbörliga handelsmetoder med oss.

Har du ett tips eller vill du skicka in en anmälan är du välkommen att kontakta vår tipsfunktion. Du som anmäler eller tipsar kan välja att vara anonym och för anmälningar och tips gäller sekretess. 

Sekretess för uppgiftslämnare

Tipsa oss

Relaterad information